Na­be­staan­den ‘De Punt’ da­gen de Staat

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - Na­be­staan­den van twee Mo­luk­se trein­ka­pers die in 1977 om het le­ven kwa­men, heb­ben gis­te­ren de Staat der Ne­der­lan­den voor de rech­ter ge­sleept. Ze ei­sen scha­de­ver­goe­ding om­dat hun kin­de­ren op­zet­te­lijk zou­den zijn ge­ëxe­cu­teerd, ter­wijl ze geen ge­vaar meer vorm­den. Dat ver­haal valt op meer­de­re pun­ten dis­cu­ta­bel te noe­men. Het be­lang­rijk­ste be­wijs dat de ad­vo­caat van de na­be­staan­den, Lies­beth Zeg­veld, aan­voert, be­staat uit au­top­sie­rap­por­ten van de ge­do­de ka­pers Pa­pi­la­ja en Uk­tol­se­ja. Daar­uit blijkt dat ze door een groot aan­tal ko­gels is ge­dood. Vol­gens Zeg­veld het be­wijs voor een doel­ge­rich­te exe­cu­tie. Wat dit ver­haal wan­kel maakt, is dat de be­stor­ming pas na drie we­ken wik­ken en we­gen en te­gen de zin van pre­mier Den Uyl plaats­vond. Doel van de­ze ac­tie: aan­hou­den van de ka­pers. Vol­gens his­to­ri­cus Pe­ter Boots­ma, die een boek over De Punt schreef, is het ra­di­ca­le sce­na­rio van de ad­vo­ca­ten rond­uit on­waar­schijn­lijk. He­le­maal om­dat van de ne­gen ka­pers drie de be­vrij­dings­ac­tie wel over­leef­den.

Ad­vo­caat Zeg­veld stelt dat de Staat het recht niet had te grij­pen naar het zwaar­ste mid­del: de toe­pas­sing van do­de­lijk ge­weld. Dat is een erg krap­pe in­ter­pre­ta­tie van de ge­welds­in­struc­tie. Daar­in stond dat ge­past ge­weld mocht wor­den ge­bruikt. Tot en met do­de­lijk wan­neer dat no­dig was.

Met die in­struc­tie be­storm­den de eli­te­sol­da­ten in al­le vroeg­te een trein die net door hun col­le­ga’s was door­zeefd. Daar­in gil­den men­sen, ze schreeuw­den om hulp of blie­zen hun laat­ste adem uit. In de trein pro­beer­den ka­pers hen te do­den. In die to­ta­le cha­os moesten de mi­li­tai­ren in een frac­tie van een se­con­de be­pa­len of ze scho­ten of niet. Dat lijkt eer­der be­pa­lend voor het eind­re­sul­taat dan de re­gels waar­mee ze op pad wer­den ge­stuurd.

Het be­lang­rijk­ste nieu­we be­wijs dat in de aan­loop naar het pro­ces boven wa­ter kwam, is een ano­nie­me ver­kla­ring van een ma­ri­nier. Hij stelt dat op de avond voor de be­stor­ming te­gen de mi­li­tai­ren zou zijn ge­zegd dat ze moesten zor­gen dat de gij­zel­ne­mers niet le­vend de trein zou­den ver­la­ten. Er is in ar­chie­ven geen snip­per be­wijs te vin­den dat dit on­der­steunt. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.