Ne­der­land scoort on­der­maats op scho­ne ener­gie

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Ne­der­land doet goed zijn best om te vol­doen aan de VN-doel­stel­lin­gen voor een eer­lij­ke­re en duur­za­me­re we­reld. Maar waar het gaat om scho­ne ener­gie en het te­gen­gaan van kli­maat­ver­an­de­ring, doet ons land het ver­ge­le­ken met an­de­re Eu­ro­pe­se sta­ten re­la­tief slecht. Ook dis­cri­mi­na­tie is een knel­punt. Dat con­clu­deert het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek (CBS) in een gis­te­ren ge­pu­bli­ceerd rap­port. De VN-lid­sta­ten wer­den het vo­rig jaar eens over ze­ven­tien doel­stel­lin­gen om de we­reld in de pe­ri­o­de tot 2030 eer­lij­ker en duur­za­mer te ma­ken. Het CBS-rap­port geeft een eer­ste tus­sen­stand, al te­kent het sta­tis­tiek­bu­reau aan dat de voort­gang rich­ting veel van die duur­zaam­heids­doe­len zich las­tig la­ten me­ten, laat staan ver­ge­lij­ken met an­de­re lan­den. “Een ze­ke­re vaag­heid hou je al­tijd”, al­dus eco­noom Pe­ter Hein van Mul­li­gen. Slechts voor grof­weg een der­de van de in­di­ca­to­ren die de VN heeft vast­ge­steld, zijn al cij­fers be­schik­baar. “Op ba­sis van die ge­ge­vens kan Ne­der­land een he­le sta­bie­le sub­top­per wor­den ge­noemd”, al­dus Van Mul­li­gen. “Daar­mee staan we dicht­bij de lan­den om ons heen, zo­als Duits­land, Bel­gië, Frank­rijk en Groot-Brit­tan­nië. De Scan­di­na­vi­sche lan­den doen het door de bank ge­no­men het best, lan­den in Zuid­oos­tEu­ro­pa het slecht­st.”

Be­hal­ve op ener­gie- en kli­maat­ge­bied, scoort Ne­der­land on­der­maats op een aan­tal the­ma’s dat te ma­ken heeft met ge­lijk­heid. Re­la­tief veel men­sen voe­len zich ge­dis­cri­mi­neerd. Daar­naast valt op dat de ge­zon­de le­vens­ver­wach­ting van vrou­wen laag is ver­ge­le­ken met an­de­re Eu­ro­pe­se lan­den. Het ver­schil in in­ko­men tus­sen man­nen en vrou­wen is re­la­tief groot. En dan heeft de ma­nier waar­op Ne­der­lan­ders con­su­me­ren ook nog een bo­ven­ge­mid­del­de im­pact op na­tuur en mi­li­eu in an­de­re lan­den.

Al met al gaan in Ne­der­land veel din­gen heel goed, con­clu­deert Hu­go von Meij­en­feldt, co­ör­di­na­tor duur­za­me ont­wik­ke­lings­doe­len bij het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken. “Maar we moe­ten wel op­pas­sen dat we niet af­glij­den en door an­de­ren wor­den in­ge­haald. Ne­der­land was bij­voor­beeld ooit de groe­ne kop­lo­per van Eu­ro­pa, maar nu niet meer.” Daar­om wil de over­heid op 8 de­cem­ber om ta­fel met on­der meer het be­drijfs­le­ven en be­lan­gen­or­ga­ni­sa­ties om over oplos­sin­gen te pra­ten. (De Te­le­graaf)

Zee­ha­vens zijn een broei­nest van il­le­ga­le ar­bei­ders uit het bui­ten­land

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.