Ha­vens broei­nest il­le­ga­len

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

ROT­TER­DAM - Zee­ha­vens zijn een broei­nest van il­le­ga­le ar­bei­ders uit het bui­ten­land. De­ze goed­ko­pe krach­ten wor­den voor tij­de­lij­ke klus­sen vaak via tus­sen­per­so­nen ge­wor­ven. Veer­tig pro­cent be­schikt ech­ter niet over al­le juis­te pa­pie­ren als ze zich mel­den.

Dat blijkt uit onderzoek on­der 2200 be­drij­ven van IQ-Pass, die da­ta­ban­ken met per­soons­ge­ge­vens be­heert voor ha­ve­nen in­du­stri­ë­le com­plexen. In die 40% zit ie­der­een van wie één of meer be­no­dig­de do­cu­men­ten ont­bre­ken of ver­valst zijn, zo­als gel­dig pas­poort, di­plo­ma, ver­kla­ring van goed ge­drag, werk­ver­gun­ning en A1-ver­kla­ring voor de fis­cus. “Be­drij­ven ris­ke­ren ho­ge boe­tes als er spra­ke is van in­ge­huur­de wer­kers die niet aan de re­gels vol­doen. Ook de vei­lig­heid kan in het ge­ding zijn, als er men­sen wor­den aan­ge­no­men met kwa­de be­doe­lin­gen of die op de zwar­te lijst van In­ter­pol staan. Jaar­lijks is er tij­de­lijk werk voor 135.000 bui­ten­lan­ders van 75 na­ti­o­na­li­tei­ten”, zegt top­man Sven Wit­hofs van IQ-Pass. De controles aan de poort wor­den vol­gens hem aan­ge­scherpt om het kaf tij­dig van het ko­ren te schei­den. “Daar­door is de ver­wach­ting dat er steeds meer il­le­ga­len te­gen de lamp gaan lo­pen”, meent hij.

Oud-mi­nis­ter Ri­ta Ver­donk, die met haar ‘CV­mo­ni­tor’ sol­li­ci­tan­ten op be­trouw­ba­re CV’s checkt, be­ves­tigt de schok­ken­de cij­fers. “Wij heb­ben soort­ge­lij­ke er­va­rin­gen. Soms is er spra­ke van on­we­tend­heid of on­no­zel­heid, maar even vaak van op­zet en frau­de. Ve­le sol­li­ci­tan­ten cree­ren be­wust hun ei­gen wer­ke­lijk­heid met val­se do­cu­men­ten.”

De In­spec­tie SZW deelt jaar­lijks meer dan dui­zend geld­boe­tes uit voor over­tre­ding van de Wet Ar­beid Vreem­de­lin­gen. “Dat kost de over­tre­der 8.000 eu­ro per in­ge­huur­de wer­ker. De straf geldt voor de he­le ke­ten van op­dracht­ge­ver tot on­der­aan­ne­mer en uit­zend­bu­reau”, al­dus de SZW-woord­voer­der. Vol­gens Niek Stam van FNV Ha­vens deugt er niks van de­ze in­huur­prak­tij­ken. “On­ze cao’s wor­den on­der­mijnd, vak­bon­den bui­ten de deur ge­hou­den, ar­beids­in­spec­teurs om­ge­kocht. Puur om op klus­sen te be­spa­ren. Het ho­ge per­cen­ta­ge zwart­wer­kers ver­baast me niks. Daar waar­schu­wen wij al lan­ger voor.”

Ha­ven­be­drijf Rot­ter­dam, on­der­ne­mers­ver­e­ni­ging Del­ta­lin­qs en koe­pel­or­ga­ni­sa­tie Vo­mi schrik­ken van het ge­sjoe­mel. “Be­drij­ven ho­ren voor­af te con­tro­le­ren wie ze in huis ha­len. Ik ga er­van uit dat on­ze le­den dat doen”, zegt di­rec­teur Mark Am­mer­dorf­fer van bran­che­club Vo­mi voor diensten in de pro­ces­in­du­strie.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.