Zie­ken­hui­zen moe­ten ope­ra­ties eer­der af­sto­ten

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DORD­RECHT - De tijd dat ie­der zie­ken­huis elk ty­pe ope­ra­tie uit­voer­de, is voor­bij. Dat komt de patiënt ten goe­de. Toch heb­ben zie­ken­hui­zen vaak nog moei­te om te stop­pen met ope­ra­ties die ze niet he­le­maal in de vin­gers heb­ben.

Oe­fe­ning baart kunst. Het geldt voor le­ren fiet­sen, zwem­men en voor het snij­den in een men­se­lijk li­chaam. Chi­rur­gen moe­ten vol­doen­de vaak een ope­ra­tie uit­voe­ren om de vaak com­plexe vaar­dig­he­den in de vin­gers te hou­den.

Twin­tig ope­ra­ties voor blaas­kan­ker­tu­mo­ren, vijf­tig ope­ra­ties bij borst­kan­ker en mi­ni­maal twin­tig ope­ra­ties per jaar bij een ver­gro­te buik­slag­ader: nor­men die me­disch spe­ci­a­lis­ten zelf heb­ben be­dacht en wor­den ge­con­tro­leerd door de In­spec­tie voor de Ge­zond­heids­zorg. De con­clu­sie van de in­spec­tie: het gaat de goe­de kant op, maar som­mi­ge zie­ken­hui­zen lo­pen ach­ter. Nog steeds zijn er zie­ken­hui­zen die te wei­nig er­va­ring heb­ben met blaas­kan­ker­ope­ra­ties, maar hier toch mee door­gaan. Vijf­tien zie­ken­hui­zen haal­den vo­rig jaar het streef­cij­fer niet. Daar­van za­ten vijf flink on­der de norm.

“Als een zie­ken­huis bij­na de norm van twin­tig haalt, kan je nog zeg­gen: dat komt vol­gend jaar wel goed, maar zie­ken­hui­zen die rond de tien ope­ra­ties zit­ten, moe­ten maar één ding doen: stop­pen”, zegt di­rec­teur Jon Schae­fer van me­disch on­der­zoeks­bu­reau Me­diQuest.

“De norm voor blaas­kan­ker­ope­ra­ties be­staat al en­ke­le ja­ren en zie­ken­hui­zen heb­ben in­mid­dels tijd ge­noeg ge­had om maat­re­ge­len te ne­men”, vindt Schae­fer. “De re­sul­ta­ten bij blaas­kan­ker val­len echt op. Een jaar eer­der wa­ren de cij­fers ver­ge­lijk­baar. Er is niet echt ver­be­te­ring op­ge­tre­den.” Die ver­be­te­ring heeft de af­ge­lo­pen ja­ren wel plaats­ge­von­den bij an­de­re kan­ker­ty­pes, blijkt uit de ge­ge­vens van de AD Zie­ken­huis Top 100. Bij borst­kan­ker, darm­kan­ker, slok­darm­kan­ker en pan­cre­as­kan­ker vol­doen wel al­le zie­ken­hui­zen in­mid­dels aan de nor­men.

Zo is de zeer spe­ci­a­lis­ti­sche zorg voor kin­der­on­co­lo­gie in­mid­dels ge­con­cen­treerd in een paar cen­tra in het land. Schae­fer: “Be­denk wel dat de Ne­der­land­se nor­men he­le­maal niet zo streng zijn. De nor­men voor goe­de borst­kan­ker­zorg lig­gen in Eu­ro­pa veel ho­ger dan in Ne­der­land. Er zijn dus echt nog wel ver­be­te­rin­gen mo­ge­lijk.” Aan­scher­ping van nor­men zal er­toe lei­den dat zie­ken­hui­zen steeds va­ker moe­ten kie­zen: wat doen we wel en wat niet. Kie­zen om te stop­pen met ope­ra­ties kan een goe­de keu­ze zijn, zo blijkt ook uit de Top 100. In de hoog­ste re­gi­o­nen van de lijst staan niet al­leen top­kli­ni­sche zie­ken­hui­zen, maar ook streek­zie­ken­hui­zen die zich con­cen­tre­ren op veel voor­ko­men­de, een­vou­di­ger in­gre­pen.

De win­naar van de Top 100 van dit jaar is daar­van het voor­beeld: het Be­a­trix­zie­ken­huis in Go­rin­chem ver­wijst pa­ti­ën­ten voor com­plexe ope­ra­ties door naar Dord­recht.

(AD/ foto: gel­der­lan­der.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.