Weer ver­dach­te vast voor li­qui­da­tie Kerk­driel

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

ALP­HEN AAN DEN RIJN In de zaak rond de li­qui­da­tie van Cha­hid Yakhlaf, vo­rig jaar in het Gel­der­se Kerk­driel, is een twee­de ver­dach­te ge­ar­res­teerd. Een 26-ja­ri­ge Rot­ter­dam­mer werd gis­ter­och­tend aan­ge­hou­den in de ge­van­ge­nis in Alp­hen aan den Rijn.

Yakhlaf, af­kom­stig uit Weesp, was 27 jaar toen hij op 31 de­cem­ber 2015 in zijn au­to van kor­te af­stand on­der vuur werd ge­no­men bij de cam­ping waar hij ver­bleef. Twee an­de­re in­zit­ten­den, on­der wie de broer van het slacht­of­fer, raak­ten bij de aan­slag licht­ge­wond. De vlucht­au­to van de schut­ters werd la­ter uit­ge­brand te­rug­ge­von­den in Zalt­bom­mel. Het slacht­of­fer over­leed enige tijd la­ter in een zie­ken­huis. Yakhlaf was een be­ken­de in de Am­ster­dam­se on­der­we­reld. Een eer­de­re aan­slag op zijn le­ven, in no­vem­ber 2014, over­leef­de hij. Dins­dag­och­tend werd in Pur­me­rend al een 22-ja­ri­ge Am­ster­dam­mer op­ge­pakt op ver­den­king van be­trok­ken­heid bij de do­de­lij­ke aan­slag. De po­li­tie liet dins­dag­avond in Op­spo­ring Ver­zocht beel­den zien waar­op te zien is dat twee man­nen al enige tijd voor de li­qui­da­tie op het par­keer­ter­rein wa­ren. De tv-uit­zen­ding le­ver­de vijf­tien tips op, die voor­al gin­gen over de vlucht­au­to.

Rond de twee aan­hou­din­gen heeft de po­li­tie de­ze week pan­den in Pur­me­rend, Am­ster­dam, Rot­ter­dam en Ant­wer­pen door­zocht. Hier­bij wer­den on­der an­de­re peil­ba­kens in be­slag ge­no­men die ge­bruikt wor­den om voer­tui­gen of an­de­re ob­jec­ten op af­stand te vol­gen en te lo­ka­li­se­ren. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.