Eén de­bu­tant bij Bel­gi­sche se­lec­tie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ro­ber­to Martí­nez heeft de se­lec­tie van de na­ti­o­na­le ploeg van Bel­gië voor de oe­fen­wed­strijd te­gen Ne­der­land en het WK­kwa­li­fi­ca­tie­du­el met Est­land be­kend­ge­maakt. Tho­mas Fo­ket, Luis Pe­dro Ca­van­da en You­ri Ti­ele­mans zijn de meest op­val­len­de na­men in de se­lec­tie van De Ro­de Dui­vels. “Fo­ket heeft te­gen Shakhtar Donetsk nog in­druk op me ge­maakt”, zei Martí­nez over de 22-ja­ri­ge rechts­back van AA Gent. “In de com­pe­ti­tie haal­de hij nog niet zijn bes­te ni­veau, maar on­der­tus­sen heeft hij vol­doen­de er­va­ring voor een plaats bij de na­ti­o­na­le ploeg. Bo­ven­dien ken­nen we hem goed van bij de be­lof­ten. Ca­van­da speelt in een veel­ei­sen­de com­pe­ti­tie. Hij kan nut­tig zijn voor ons om­dat hij zo­wel op links als rechts uit de voe­ten kan.” “Ti­ele­mans heeft zijn kans vo­ri­ge keer met twee han­den ge­gre­pen. In een groep met zo­veel ta­lent moet je soms ge­dul­dig zijn. Dat heeft hij vo­ri­ge keer ge­daan en sinds­dien toont hij veel ma­tu­ri­teit bij zijn club. Ik heb hem echt zien groei­en de laat­ste we­ken”, zo werd de keu­ze­heer ge­ci­teerd door Spor­za. AS Ro­ma-mid­den­vel­der Rad­ja Naing­go­lan en Ze­nit Sint-Pe­ters­burg-ver­de­di­ger Ni­co­las Lom­baerts hoe­ven zich van Martí­nez niet te mel­den.

“Ik heb met Naing­go­lan ge­spro­ken. Hij was de eer­ste die de­ze be­slis­sing te ho­ren heeft ge­kre­gen. Hij zal op­nieuw moe­ten vech­ten voor zijn plaats, maar zijn rol is ze­ker niet uit­ge­speeld. Ook Lom­baerts maakt ze­ker nog deel uit van mijn plan­nen. Ik weet wat hij ons bij­brengt, maar de­ze keer heb ik met Jan Ver­tong­hen, Vin­cent Kom­pa­ny en Lau­rent Ci­man ge­noeg er­va­ring ach­ter­in. Het is dus een goed mo­ment om jon­ge spe­lers een kans te ge­ven.”

De vol­le­di­ge se­lec­tie:

Thi­baut Cour­tois (Chel­sea), Si­mon Mig­no­let (Li­ver­pool), Matz Sels (Ne­w­cast­le Uni­ted).

Luis Ca­van­da (Ga­la­ta­sa­ray), Lau­rent Ci­man (Mon­tral Im­pact), Tho­mas Fo­ket (AA Gent), Chris­ti­an Ka­ba­se­le (Wat­ford), Vin­cent Kom­pa­ny (Man­ches­ter Ci­ty), Tho­mas Meu­nier (Pa­ris SaintGer­main), Jan Ver­tong­hen (Tot­ten­ham Hot­spur)

Ke­vin De Bruy­ne (Man­ches­ter Ci­ty), Ste­ven De­four (Burn­ley), Mou­sa Dem­bélé (Tot­ten­ham Hot­spur), Ma­rou­a­ne Fel­lai­ni (Man­ches­ter Uni­ted), You­ri Ti­ele­mans (Anderlecht), Axel Wit­sel (Ze­nit SintPe­ters­burg).

Mi­chy Bats­hu­ayi, Eden Ha­zard (Chel­sea), Chris­ti­an Ben­te­ke (Crystal Pala­ce), Yan­nick Car­ras­co (At­lé­ti­co Ma­drid), Thor­gan Ha­zard (Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach), Ro­me­lu Lu­kaku, Ke­vin Mi­ral­las (Ever­ton), Dries Mer­tens (Na­po­li) en Di­vock Ori­gi (Li­ver­pool).

(Goal)

Mid­den­veld:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.