Ca­ta­laan ver­wijst ge­ruch­ten naar prul­len­bak

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Héc­tor Bel­lerín kwam 21 jaar ge­le­den ter we­reld in Bar­cel­o­na en de Span­jaard speel­de ook ja­ren op La Ma­sia, waar de Spaan­se groot­macht zijn jeugd­op­lei­ding ge­huis­vest heeft. Het is dus niet zo vreemd dat de back, die de af­ge­lo­pen sei­zoe­nen de­fi­ni­tief door is ge­bro­ken bij Ar­sen­al, al ge­rui­me tijd in ver­band wordt ge­bracht met een te­rug­keer naar Ca­ta­lonië. Zelf is hij hier ech­ter to­taal niet mee be­zig. “Ik wil hier voor lan­ge­re tijd blij­ven. Als ik daar had wil­len spe­len, was ik daar wel ge­ble­ven”, ver­tel­de hij aan de Eve­ning Standard. “De in­te­res­se die Ar­sen­al in mij toon­de maak­te mij erg blij. Daar­na be­sloot ik naar Lon­den te ko­men. Ik denk niet aan het ver­le­den, ik wil Ar­sen­al juist ver­der hel­pen. Het is leuk voor een spe­ler om te we­ten dat gro­te teams ge­ïn­te­res­seerd zijn, maar ik ben hier ge­luk­kig.” “Ik heb nog een con­tract voor drie jaar, dus ik fo­cus me al­leen maar op de wedstrijden. Ik wil el­ke week be­ter wor­den en ho­pe­lijk din­gen voor el­kaar krij­gen bij Ar­sen­al”, gaat Bel­lerín ver­der. “Ik heb geen haast om bij te te­ke­nen. Ik ben ge­luk­kig, ik voel me goed. Ik wil hier blij­ven.” (VZ) VOET­BAL - Sout­hamp­ton was don­der­dag­avond op ei­gen veld met 2-1 te sterk voor In­ter­na­zi­o­na­le. De be­zoe­kers uit Mil­aan kwa­men op voor­sprong via Mau­ro Icar­di, maar me­de dank­zij een doel­punt van Vir­gil van Dijk ble­ven de pun­ten in St. Ma­ry’s Sta­di­um. De Ne­der­land­se in­ter­na­ti­o­nal spreekt op de club­si­te van the VOET­BAL - Het zou zo­maar kun­nen dat er in de aan­ko­men­de win­ter­trans­fer­pe­ri­o­de een heu­se oor­log los­barst om de hand­te­ke­ning van de cre­a­tie­ve Bra­zi­li­aan­se mid­den­vel­der Phi­lip­pe Cou­t­in­ho. Naar ver­luidt heeft Li­ver­pool, de ei­ge­naar van de num­mer tien, reeds ge­com­mu­ni­ceerd dat

Héc­tor Bel­lerín ver­wijst Bar­ça-ge­ruch­ten naar prul­len­bak. (Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.