Sa­van­ne Ral­ly ge­start

Times of Suriname - - SPORT -

RAL­LY - De jaar­lijk­se Isu­zu To­tal Sa­van­ne Ral­ly ging zo­als ge­brui­ke­lijk gis­te­ren on­der gro­te pu­blie­ke be­lang­stel­ling van start bij Gow2 aan de Jo­zef Is­ra­ël­straat. Ruim 55 equi­pes uit ver­schil­len­de lan­den zul­len dit week­end hun gren­zen en hun au­to op de proef stel­len. Vol­gens hoofd­huid­zet­ters AW en Ol­ly Brak­ke is een ral­ly klaar­ge­stoomd, die al­le eer­de­re sa­van­ne ral­ly’s zal doen ver­ble­ken.

Door het uit­zet­team is er bij­zon­der veel werk ver­richt, zo­dat de ral­ly­rij­ders dit week­end hun hart kun­nen op­ha­len. Het blijft na­tuur­lijk al­tijd een strijd tus­sen de rij­ders en de uit­zet­ters. Na de start is het de be­doe­ling om de ral­ly­rij­ders zo snel als mo­ge­lijk, maar bo­ven­al vei­lig te bren­gen naar de ver­schil­len­de sa­van­ne­ge­bie­den. Brak­ke zegt dat de deel­ne­mers na de start rij­den tot za­ter­dag­mid­dag, en ze zul­len over­nach­ten in Ma­ri­na­lex. Hij zegt dat de deel­ne­mers veel sa­van­ne gaan zien en hij hoopt dat de deel­ne­mers aan hun trek­ken zul­len ko­men. De uit­zet­ter zegt ver­der dat de sa­van­ne droog is en hij ver­wacht daar­om veel spek­ta­kel van de deel­ne­mers. De sa­van­ne­win­naar van vo­rig jaar geeft ver­der aan dat er veel werk ver­richt is door het uit­zet­team om de start tot een suc­ces te ma­ken. Hij ver­wacht dat bij de eer­ste over­nach­ting de deel­ne­mers ver­moeid zul­len zijn. “De ral­ly wordt dan de vol­gen­de dag ver­volgd”, zegt AW. Op zon­dag­mor­gen om 06.30 uur start de ka­ra­vaan weer en dan zul­len de rij­ders rich­ting stad ko­men. Rond 16.00 uur wordt de eer­ste equi­pe ver­wacht in Pa­ra­ma­ri­bo, waar de 40ste Sa­van­ne Ral­ly ten ein­de zal ko­men.

Fi­nish is bij Fer­nan­des Au­to Han­del aan de Kei­zer­straat.

Gis­ter­avond ging de 40ste Sa­van­ne Ral­ly bij Gow2 aan de Jo­zef Is­ra­ël­straat on­der gro­te pu­blie­ke be­lang­stel­ling van start. (Foto: Ra­kesh Pa­rag)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.