Ier­land krijgt FIFA op haar dak

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De na­ti­o­na­le voet­bal­bond van Ier­land kan een flin­ke straf te­ge­moet zien. De tucht­com­mis­sie van de FIFA is een onderzoek ge­start naar een lo­go op de shirts. De spe­lers droe­gen op 25 maart, tij­dens een oe­fen­wed­strijd te­gen Zwit­ser­land in Du­blin, een lo­go dat ver­wees naar de Paas­op­stand in 1916. Die op­stand be­te­ken­de het ein­de van de Brit­se over­heer­sing, dat dit jaar uit­ge­breid door Ier­land wordt her­dacht. Op het lo­go was de tekst ‘Ei­re 1916/ Ire­land 2016’ te le­zen. De We­reld­voet­bal­bond, die spe­lers ver­biedt iets te dra­gen dat als po­li­tiek sta­te­ment kan wor­den gezien, be­ves­tig­de gis­te­ren dat er een onderzoek is ge­o­pend. Ver­der wil­den de woord­voer­ders niet op de zaak in­gaan. De be­wus­te dis­cus­sie is op dit mo­ment ook ac­tu­eel. De voet­bal­bon­den van En­ge­land en Schot­land wil­len vol­gen­de week vrij­dag in de Brit­se der­by klapro­zen op hun shirts dra­gen. De FIFA heeft het voor­stel kei­hard af­ge­we­zen, om­dat dit een po­li­tiek sta­te­ment zou be­te­ke­nen. Voor Brit­ten is de klaproos het sym­bool van oor­logs­her­den­king.

De Brit­se pre­mier The­re­sa May wond zich woens­dag al op over het ver­bod van de FIFA. “Het is vol­ko­men be­la­che­lijk dat de FIFA dit standpunt in­neemt. On­ze voet­bal­lers wil­len niets meer dan res­pect to­nen aan zij die voor on­ze vrij­heid en vei­lig­heid heb­ben ge­voch­ten. Het is nu aan de FA, maar als het aan ons, het Brit­se La­ger­huis, ligt, moe­ten de voet­bal­lers de klaproos ge­woon kun­nen dra­gen.”

De FA zou al on­der­zoe­ken wat de mo­ge­lij­ke straf in­houdt als de spe­lers toch met een klaproos aan­tre­den. Net als de Schot­se voet­bal­bond wil ze de re­gel van de FIFA aan haar laars lap­pen en toch met klapro­zen op de shirts spe­len. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.