Werkt met Du­bai Tou­rism

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Shah Rukh Khan heeft de han­den in­een­ge­sla­gen met Du­bai Tou­rism voor en­ke­le kor­te films. De­ze films wor­den via ver­schil­len­de tv-zen­ders van Du­bai Tou­rism in de­cem­ber ver­toond. De cam­pag­ne van SRK on­der­streept het be­lang, dat In­dia een be­lang­rij­ke bron van toe­ris­me voor Du­bai is. Op de ver­jaar­dag van Shah Rukh kon­dig­de het Du­bai Mi­nis­te­rie van Toe­ris­me en Han­del Mar­ke­ting (Du­bai Toe­ris­me) een sa­men­wer­king aan met de Bol­ly­wood­super­ster. De films zul­len in In­dia ge­scho­ten wor­den. Vol­gens een ver­kla­ring van Du­bai Tou­rism zal de Dil­wa­le-ac­teur in de films de ge­hei­men van Du­bai ont­ra­fe­len en een kans aan zijn fans ge­ven om de prach­ti­ge stad te zien. Het doel is om fans van King Khan over de he­le we­reld, de stad en haar ve­le aan­bie­din­gen te la­ten ver­ken­nen. “Du­bai is een ‘twee­de thuis’ voor mij…Ik ben hier (Du­bai) vaak op va­kan­tie met mijn fa­mi­lie en vrien­den of voor ve­le za­ken­rei­zen en film­op­na­mes. Ik heb op ver­schil­len­de ni­veaus be­trek­king met de stad”, al­dus Shah Rukh, die woens­dag zijn 51e ver­jaar­dag vier­de. Hij voeg­de er­aan toe: “Ik kijk er­naar uit om mijn fans en me­de­rei­zi­gers mee te ne­men naar een rond­reis door mijn fa­vo­rie­te stad.” Is­sam Ka­zim, CEO, van Du­bai Mi­nis­te­rie van Toe­ris­me en Han­del Mar­ke­ting, zei: “We zijn be­nieuwd naar de films en de ster­ke bin­ding van Shah Rukh met Du­bai. Hij gaat zijn unie­ke er­va­ring met een we­reld­wijd pu­bliek de­len. De­ze aan­ko­men­de pro­jec­ten met de Bol­ly­wood­in­du­strie zul­len de ster­ke rol die In­dia ge­speeld heeft in de evo­lu­tie van on­ze stad, ver­der ver­ster­ken.” (in­di­an­ex­press.com/ foto: bol­ly­ga­ma.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.