Philips ver­trouwt op ver­de­re groei

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LON­DEN - Philips mikt voor de ko­men­de drie à vier jaar op een jaar­lijk­se groei van de ver­ge­lijk­ba­re om­zet met 4 tot 6 pro­cent. Daar­bij moet de winst­mar­ge per jaar met ge­mid­deld 1 pro­cent­punt stij­gen. Die nieu­we doel­stel­lin­gen maakt het in ge­zond­heids­tech­no­lo­gie ge­spe­ci­a­li­seer­de con­cern gis­te­ren be­kend tij­dens een ont­moe­ting met in­ves­teer­ders in Lon­den.

Philips heeft de af­ge­lo­pen ja­ren een me­ta­mor­fo­se on­der­gaan. Het heeft zich vol­le­dig toe­ge­legd op medische tech­no­lo­gie en pro­duc­ten die con­su­men­ten hel­pen om ge­zon­der te le­ven. Het sluit­stuk van de fik­se om­bouw­ope­ra­tie was de beurs­gang van de ver­lich­tings­di­vi­sie eer­der dit jaar. Het pro­duct­aan­bod van het ‘nieu­we’ Philips biedt vol­gens top­man Frans van Hou­ten “de juis­te fun­da­men­ten voor duur­za­me, winst­ge­ven­de groei”. Die ster­ke markt­po­si­tie wil het be­drijf de ko­men­de ja­ren be­nut­ten om nieu­we mark­ten aan te bo­ren. Philips gaat on­ver­min­derd door met het be­den­ken van to­taal­op­los­sin­gen voor de ge­zond­heids­zorg, in nau­we sa­men­wer­king met zorg­ver­le­ners.

Daar­naast zal Philips blij­ven in­ves­te­ren in de ont­wik­ke­ling van nieu­we tech­no­lo­gie. De vrije kas­stroom van 1 tot 1,5 mil­jard eu­ro per jaar waar de on­der­ne­ming op mikt, moet dat fi­nan­ci­eel ook mo­ge­lijk ma­ken. De be­oog­de mar­ge­ver­be­te­ring moet de winst­ge­vend­heid in lijn bren­gen met die van con­cur­ren­ten als Ge­ne­ral Elec­tric en Sie­mens.

(De Te­le­graaf/foto: dvhn.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.