Op­nieuw da­ling han­dels­vo­lu­mes Eu­ronext

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - Eu­ronext heeft in ok­to­ber de han­dels­vo­lu­mes op jaar­ba­sis op­nieuw flink zien da­len ten op­zich­te van de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar. Dit maak­te de beurs­uit­ba­ter van de beur­zen in on­der meer Am­ster­dam, Brus­sel en Pa­rijs gis­te­ren voor­beurs be­kend.

De ge­mid­del­de waar­de van het da­ge­lijk­se han­dels­vo­lu­me nam met 18,2 pro­cent op jaar­ba­sis af tot cir­ca 6,3 mil­jard eu­ro. In sep­tem­ber werd er een krimp van 21,2 pro­cent ge­meld. In ver­ge­lij­king tot het der­de kwar­taal was er in ok­to­ber even­wel spra­ke van een stij­ging van 9,5 pro­cent. De trans­ac­tie­waar­de van ETF’s daal­de af­ge­lo­pen maand ook, met 29,4 pro­cent naar 421 mil­joen eu­ro per dag. Het aan­tal ver­han­del­de in­dex­de­ri­va­ten­con­trac­ten nam in ok­to­ber met 0,4 pro­cent op jaar­ba­sis toe, en op in­di­vi­du­e­le aan­de­len daal­de het aan­tal ver­han­del­de con­trac­ten met 11,2 pro­cent, maar met een stij­ging van 6,7 pro­cent ten op­zich­te van sep­tem­ber van dit jaar. Grond­stof­fen­de­ri­va­ten wa­ren in ok­to­ber even­eens min­der po­pu­lair. De vo­lu­mes na­men vol­gens Eu­ronext met 14,7 pro­cent op jaar­ba­sis af. Eu­ronext ken­de in ok­to­ber drie nieu­we no­te­rin­gen en twee zo­ge­he­ten SME’s, in to­taal goed voor 28 mil­joen eu­ro. Er werd op Eu­ronext voor 11,3 mil­jard eu­ro op­ge­haald via be­drijfs­obli­ga­ties en voor 6,0 mil­jard eu­ro aan ka­pi­taal mid­dels de uit­gif­te van aan­de­len door reeds ge­no­teer­de fond­sen.

In de eer­ste tien maan­den van dit jaar werd er voor 116 mil­jard eu­ro op­ge­haald op Eu­ronext, 29 pro­cent meer dan in de­zelf­de pe­ri­o­de in 2015.

Het aan­deel Eu­ronext sloot don­der­dag op 35,44 eu­ro. (Beurs­dui­vel/foto: me­dia. nu.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.