Re­sul­ta­ten Van Lan­schot in lijn met eer­ste half­jaar

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - De fi­nan­cie­le pres­ta­ties bij Van Lan­schot in het der­de kwar­taal wa­ren in lijn met die in de eer­ste jaar­helft.

Dat liet de Bos­sche ver­mo­gens­be­heer­der gis­te­ren we­ten in een han­dels­be­richt. Om­zet­en winst­cij­fers wer­den daar­in niet ver­meld.

“Het der­de kwar­taal stond in het te­ken van de aan­trek­ken­de eco­no­mie en ver­be­te­ring van het sen­ti­ment op de ka­pi­taal­mark­ten”, zei fi­nan­ci­eel di­rec­teur Con­stant Kort­hout. On­danks de ge­brui­ke­lij­ke zo­mer­luw­te in de ef­fec­ten­han­del ble­ven de pro­vi­sie­ba­ten daar­door sta­biel ten op­zich­te van de voor­gaan­de twee kwar­ta­len. Ook de ren­te­ba­ten ble­ven op na­ge­noeg het­zelf­de ni­veau.

Door de aan­trek­ken­de eco­no­mie ver­be­tert ook de kre­diet­waar­dig­heid van de za­ke­lij­ke klan­ten van Van Lan­schot. In com­bi­na­tie met de ge­lei­de­lij­ke af­bouw van de za­ke­lij­ke kre­diet­por­te­feuil­le zorg­de dat voor een vrij­val uit de voor­zie­nin­gen voor slech­te le­nin­gen. Bo­ven­dien krijgt de af­de­ling bij­zon­der be­heer, die be­ta­lings­pro­ble­men bij klan­ten af­han­delt, het steeds min­der druk.

Van Lan­schot zegt op koers te lig­gen met zijn stra­te­gie voor de ja­ren tot en met 2020. Het be­drijf con­cen­treert zich op ver­mo­gens­be­heer, zo­wel voor he­le rij­ke klan­ten, als voor men­sen met een klei­ne­re por­te­mon­nee.

In dat ka­der werd on­langs de over­na­me aan­ge­kon­digd van de ac­ti­vi­tei­ten op het ge­bied van pri­va­te ban­king van Staal­ban­kiers. Die wordt naar ver­wach­ting rond het ein­de van dit jaar af­ge­rond.

Het be­heerd ver­mo­gen dik­te in het der­de kwar­taal met 1,7 mil­jard eu­ro aan tot 67,9 mil­jard eu­ro. Dat is met na­me te dan­ken aan een po­si­tief koer­s­ef­fect, en in min­de­re ma­te aan een net­to-in­stroom. Ook de ka­pi­taal­buf­fer is de af­ge­lo­pen maan­den ver­der ver­ste­vigd, en ligt ruim boven de ei­gen doel­stel­ling van Van Lan­schot. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.