Moe­der­be­drijf Bri­tish Air­ways tem­pert groei­am­bi­ties

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LON­DEN - Lucht­vaart­groep IAG, het moe­der­be­drijf van on­der meer Bri­tish Air­ways en Ibe­ria, voert de ca­pa­ci­teit de ko­men­de ja­ren min­der sterk op dan eer­der de be­doe­ling was.

Ook wordt er min­der ge­ïn­ves­teerd, laat het be­drijf gis­te­ren we­ten tij­dens een bij­een­komst met fi­nan­ci­eel ana­lis­ten.

Net als an­de­re Eu­ro­pe­se lucht­vaart­be­drij­ven kampt IAG met fel­le con­cur­ren­tie die de tic­ket­prij­zen sterk drukt. Ook angst voor ter­ro­ris­me speelt de sec­tor par­ten. Bri­tish Air­ways, de groot­ste lucht­vaart­maat­schap­pij bin­nen de groep, houdt bo­ven­dien re­ke­ning met na­de­li­ge ge­vol­gen van het ver­trek van Groot-Brit­tan­nië uit de Eu­ro­pe­se Unie.

IAG breidt het stoe­laan­bod in de pe­ri­o­de tot en met 2020 met on­ge­veer 3 pro­cent per jaar uit. Eer­de­re plan­nen voor­za­gen in een groei tot zo’n 4 pro­cent. De in­ves­te­rin­gen in bij­voor­beeld nieu­we vlieg­tui­gen ko­men op ge­mid­deld 1,7 mil­jard eu­ro per jaar, waar eer­der werd uit­ge­gaan van 2,5 mil­jard eu­ro. Winst­ver­wach­ting

Door de aan­hou­dend las­ti­ge markt­om­stan­dig­he­den ziet IAG zich ook ge­dwon­gen zijn winst­ver­wach­ting voor de ko­men­de ja­ren aan te pas­sen. Het be­drijf gaat nu uit van een bru­to­winst van ge­mid­deld 5,3 mil­jard eu­ro per jaar voor de ja­ren tot en met 2020. Dat was eer­der 5,6 mil­jard eu­ro. Con­cur­rent Air Fran­ce-KLM liet don­der­dag we­ten juist ster­ker in te zet­ten op groei. Dank­zij ge­rich­te be­zui­ni­gin­gen, op rou­tes waar door fel­le con­cur­ren­tie de zwaar­ste ver­lie­zen wor­den ge­le­den, moet daar­voor ruim­te ont­staan.

Het be­drijf zet in Frank­rijk een nieuw doch­ter­be­drijf op met een la­ge­re kos­ten­ba­sis dat die be­stem­min­gen gaat be­die­nen. Daar­over moet nog wel on­der­han­deld wor­den met de vak­bon­den. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.