Mos­lims pro­tes­te­ren te­gen gou­ver­neur Jak­ar­ta

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IN­DO­NE­SIE - Tien­dui­zen­den con­ser­va­tie­ve mos­lims heb­ben gis­te­ren in Jak­ar­ta ge­de­mon­streerd te­gen de gou­ver­neur van de In­do­ne­si­sche hoofd­stad. Ze be­schul­di­gen Ba­su­ki Tjah­ja Pur­na­ma van het be­le­di­gen van de Ko­ran. Hij had vol­gens de de­mon­stran­ten als chris­ten zijn mond moe­ten hou­den over Ko­ran­ver­zen.

“Ahok moet wor­den vast­ge­zet’’, rie­pen de in het wit ge­kle­de be­to­gers. Ahok is de bij­naam van de gou­ver­neur. Hij hoopt vol­gend jaar te wor­den her­ko­zen. En­ke­le po­li­tie­ke te­gen­stan­ders pro­be­ren kie­zers met re­li­gi­eu­ze ar­gu­men­ten er ech­ter van te weer­hou­den op hem te stem­men. Mos­lims zou­den niet op niet-mos­lims mo­gen stem­men. Ahok vindt dat on­zin en ci­teer­de zelf uit het hei­li­ge boek van de is­lam om zijn punt te ma­ken. Vol­gens de men­sen die de straat op zijn ge­gaan, heeft hij daar het recht niet toe.

Veel scho­len en be­drij­ven in Jak­ar­ta heb­ben uit vrees voor on­ge­re­geld­he­den hun deu­ren ge­slo­ten. Po­li­tie en le­ger heb­ben zo’n 18.000 man­schap­pen in­ge­zet om de pro­tes­ten in goe­de ba­nen te lei­den. De po­li­tie on­der­zoekt de uit­la­tin­gen van de gou­ver­neur, maar de de­mon­stran­ten zijn er niet ge­rust op dat dit tot een zaak zal lei­den. Hoofd­vraag is of Ahok zich schul­dig heeft ge­maakt aan gods­las­te­ring. Zelf vindt hij dat ab­so­luut niet. “Waar­om zou ik met op­zet de Ko­ran be­le­di­gen, die ik zelf ook heb be­stu­deerd?’’, vroeg Ahok re­to­risch. Hij voeg­de er­aan toe dat veel men­sen uit zijn ei­gen om­ge­ving mos­lim zijn.

Zon­der steun uit is­la­mi­ti­sche hoek kan de gou­ver­neur zijn her­ver­kie­zing ver­ge­ten. In­do­ne­sië is het groot­ste is­la­mi­ti­sche land ter we­reld en de mees­te in­wo­ners han­gen een ge­ma­tig­de is­lam aan. Het pro­test gis­te­ren is ge­or­ga­ni­seerd door het ra­di­ca­le Is­la­mi­ti­sche Ver­de­di­gings­front. Pre­si­dent Jo­ko Wi­do­do heeft in­tus­sen op­ge­roe­pen tot kalm­te. Wat hem be­treft moet het da­ge­lijks le­ven in de stad met zo’n 10 mil­joen in­wo­ners ge­woon door­gaan.

(NU.nl) VS - De ar­ti­ke­len, ana­ly­ses en com­men­ta­ren van The New York Ti­mes zijn voor, tij­dens en na de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen drie da­gen gra­tis te le­zen. Nor­maal staan de ar­ti­ke­len ach­ter een be­taal­muur. Maar de krant vindt een goe­de in­for­ma­tie­voor­zie­ning voor ie­de­re Ame­ri­kaan tij­dens

De­mon­stra­tie in Jak­ar­ta. Ba­su­ki Tjah­ja Pur­na­ma, de gou­ver­neur van Jak­ar­ta, is be­schul­digd van be­le­di­gen van de Ko­ran. (The Jak­ar­ta Post)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.