IS ver­moord­de hon­der­den men­sen rond Mo­sul

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAK - Ter­reur­be­we­ging IS heeft in en rond de be­le­ger­de Ira­ke­se stad Mo­sul mo­ge­lijk al hon­der­den men­sen ver­moord. De VN maak­ten gis­te­ren be­kend dat de mi­li­tan­ten vol­gens be­trouw­ba­re mel­din­gen 180 voor­ma­li­ge over­heids­func­ti­o­na­ris­sen heb­ben om­ge­bracht, voor­dat ze zich te­rug­trok­ken uit de plaats Kok­ja­li, ten oos­ten van Mo­sul. Vol­gens de­zelf­de in­for­ma­tie ver­moord­de de groe­pe­ring daar ook vijf­tig ei­gen le­den die wil­den de­ser­te­ren. Daar­naast heb­ben de VN in­for­ma­tie bin­nen­ge­kre­gen over de mo­ge­lij­ke moord op zo’n twee­hon­derd men­sen in de be­le­ger­de stad zelf. Er zijn meer ver­ont­rus­ten­de be­rich­ten uit IS-ge­bied. Zo heeft de ter­reur­be­we­ging vol­gens de VN in­wo­ners van de plaats Ham­mam al-Alil, 30 ki­lo­me­ter ten zui­den van Mo­sul, ver­plicht hun zoons van ne­gen jaar en ou­der af te staan, mo­ge­lijk om ze te la­ten vech­ten. In Tal Afar zou de groe­pe­ring on­der meer vier­hon­derd Koer­di­sche, sjii­ti­sche en Ye­zi­di­sche vrou­wen ge­van­gen hou­den. Ook lucht­aan­val­len van de in­ter­na­ti­o­na­le co­a­li­tie ei­sen le­vens van bur­gers. De VN meld­den dat woens­dag­avond door een bom­bar­de­ment aan de oost­kant van Mo­sul vier vrou­wen om het le­ven zijn ge­ko­men. Ook raak­ten ze­ven­tien bur­gers ge­wond.

Vol­gens de woord­voer­ster zijn er nieu­we aan­wij­zin­gen dat IS bur­gers als men­se­lijk schild in­zet. Een groep van on­ge­veer 1600 men­sen is naar Tal Afar ge­bracht, wel­licht om bom­bar­de­men­ten te ont­moe­di­gen. De plaats ligt ten wes­ten van Mo­sul. Som­mi­ge mee­ge­voer­de bur­gers kre­gen te ho­ren dat ze wel­licht naar Sy­rië ge­bracht zul­len wor­den. Het Ira­ke­se le­ger is met hulp van zijn bond­ge­no­ten aan een groot­scheeps of­fen­sief be­zig om Mo­sul te her­o­ve­ren op IS. De ex­tre­mis­ti­sche be­we­ging wist twee jaar ge­le­den de macht te krij­gen in de der­de stad van het land, waar des­on­danks naar schat­ting nog 1,5 mil­joen men­sen wo­nen.

(De Te­le­graaf)

Kin­de­ren spe­len in de buurt van een bran­den­de olie­veld in Qaya­ra, Zuid- Mo­sul. (Hous­ton Chro­ni­cle)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.