Pre­si­dent Zuid-Ko­rea biedt ex­cu­ses aan voor ‘Raspoe­tin’-af­fai­re

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ZUID-KO­REA - De ZuidKo­re­aan­se pre­si­dent Park Chung-hee is gis­te­ren op­nieuw diep door het stof ge­gaan voor het po­li­tie­ke schan­daal waar­in haar re­ge­ring is ver­wik­keld. Ze heeft ge­zegd dat ze vol­le­dig mee­werkt aan een onderzoek van de open­baar aan­kla­gers naar de in­men­ging in re­ge­rings­za­ken door haar vrien­din Choi Soon-sil. Choi is net als een an­de­re me­de­wer­ker van Park ge­ar­res­teerd.

De pre­si­dent wil dat aan­kla­gers dui­de­lijk krij­gen wat er pre­cies is ge­beurd, zo zei ze tij­dens een te­le­vi­sie­toe­spraak. Ze vindt dat de ver­ant­woor­de­lij­ken, in­clu­sief zij­zelf, moe­ten wor­den ge­straft als ze schul­dig zijn. “Ik ben be­reid mijn ver­ant­woor­de­lijk­heid te ne­men”, zei een emo­ti­o­ne­le Park. “Ik lig ‘s nachts wak­ker van be­rouw.” De Zuid-Ko­re­aan­se pre­si­dent bood vo­ri­ge week al haar ex­cu­ses aan, maar zei toen dat de in­vloed van ver­trou­we­lin­ge Choi be­perkt was ge­weest. Park wordt ver­we­ten Choi, door de me­dia wel­eens Raspoe­tin ge­noemd, in­vloed te heb­ben ge­ge­ven op re­ge­rings­za­ken. Daar­naast zou Choi haar ban­den met Park ook ge­bruikt heb­ben om gif­ten voor twee pri­vés­tich­tin­gen te krij­gen en om zich per­soon­lijk te ver­rij­ken. Het schan­daal heeft de po­pu­la­ri­teit van de pre­si­dent zwaar aan­ge­tast. Bij be­to­gin­gen heb­ben dui­zen­den ZuidKo­re­a­nen de re­ge­ring om het af­tre­den van Park ge­ëist. De Zuid-Ko­re­aan­se pre­mier Kim By­ong-joon sloot don­der­dag al niet uit dat er ook onderzoek zou ko­men te­gen Park, on­danks haar on­schend­baar­heid. De op­po­si­tie noem­de de ex­cu­ses van Park don­der­dag on­ge­loof­waar­dig. “De pre­si­dent moet zich niet meer met staats­za­ken be­moei­en”, zei Choo Mi-ae, de lei­der van de De­mo­cra­ti­sche Par­tij van Ko­rea, die pleit voor haar af­tre­den.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.