Clin­ton ver­liest voor het eerst ter­rein in prog­no­ses Elec­to­ral Col­le­ge

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Hil­la­ry Clin­ton ver­liest voor het eerst ter­rein in het Elec­to­ral Col­le­ge dat de pre­si­dent kiest. Voor­aan­staan­de ver­kie­zings­on­der­zoe­kers stel­len hun prog­no­ses bij, nu Do­nald Trump in­loopt in de pei­lin­gen. Clin­ton blijft de ‘front­run­ner’ maar in een van de be­lang­rijk­ste berekeningen valt ze te­rug van 334 naar maxi­maal 293 kies­man­nen. Vol­gens sta­tis­ti­cus Na­te Sil­ver, die in 2012 de uit­slag goed had, dreigt Clin­ton te ver­lie­zen als het ver­schil met Trump dins­dag heel klein is. Om het Wit­te Huis te win­nen, moe­ten Clin­ton of Trump 270 van de 538 kies­man­nen win­nen. Het is voor het eerst sinds de pre­si­dents­ra­ce be­gon, dat ver­kie­zings­on­der­zoe­kers hun prog­no­ses over Clin­tons over­win­ning naar be­ne­den bij­stel­len.

Vol­gens di­ver­se pei­lin­gen heeft Clin­ton nog een voor­sprong op Trump van drie tot vier pro­cent­punt. An­de­re ge­ven ech­ter aan dat een ne­k­aan-nek­ra­ce gaan­de is. In een ge­mid­del­de van di­ver­se pei­lin­gen, van nieuws­si­te Re­al Clear Po­li­tics, wordt het ver­schil tus­sen het twee­tal met de dag klei­ner. Gis­te­ren stond Clin­ton slechts 1,3 pro­cent­punt voor, ver­ge­le­ken met zo’n ze­ven pro­cent­punt twee we­ken ge­le­den.

Clin­ton heeft een be­te­re uit­gangs­po­si­tie dan Trump om op 270 kies­man­nen te ko­men. Als ze al­le 18 sta­ten wint die sinds 1992 vei­lig in han­den zijn van de De­mo­cra­ten, aan­ge­vuld met de groot­ste ‘swing sta­te’ Flo­ri­da, dan is ze dins­dag­nacht de 45ste pre­si­dent van de VS. Ze be­vindt zich in de luxe po­si­tie dat ze die an­de­re staat die bei­de kan­ten kan op­gaan, Ohio, kan ver­lie­zen. Voor­waar­de is wel dat de ‘Blau­we Muur’ van De­mo­cra­ti­sche sta­ten over­eind blijft staan. Clin­ton ver­schijnt van­daag in een van die 18 sta­ten, Mi­chi­gan, om te zor­gen dat Trump het niet in­pikt.

De Re­pu­bli­kein daar­en­te­gen heeft het veel moei­lij­ker. Hij moet, op ba­sis van de hui­di­ge pei­lin­gen, al­le cru­ci­a­le sta­ten win­nen waar nu hard om wordt ge­voch­ten; vijf stuks. Aan­ge­vuld met de ‘ro­de’ sta­ten die tra­di­ti­o­neel Re­pu­bli­keins stem­men, komt hij op 264 kies­man­nen. Trump moet dan nog een De­mo­cra­ti­sche staat van Clin­ton pik­ken, met mi­ni­maal zes kies­man­nen, om pre­si­dent te wor­den. Mi­chi­gan, met 16 kies­man­nen, zou mooi zijn. Hij mag dus geen en­ke­le fout ma­ken op dins­dag.

Het pro­bleem is ech­ter dat de mil­jar­dair in een fel­le strijd is ver­wik­keld met Clin­ton in een aan­tal ‘batt­legrounds­ta­tes’. In Flo­ri­da is het een nek-aan-nek­ra­ce, in Ohio lijkt hij de over­hand te krij­gen, maar in North Caro­li­na staat Clin­ton licht voor. Tot over­maat van ramp moet hij ook nog in Ge­or­gia, een trouw Re­pu­bli­kein­se staat, Clin­ton van zich af­schud­den. Bei­den staan nu in de­ze zui­de­lij­ke staat na­ge­noeg ge­lijk.

Clin­ton hoeft maar één ding te doen om Trump van het pre­si­dent­schap af te hou­den: Flo­ri­da of North Caro­li­na win­nen. Het is de re­den waar­om zij en pre­si­dent Oba­ma nu vol­op cam­pag­ne voe­ren in bei­de sta­ten. Ver­liest Trump North Caro­li­na, dat elf kies­man­nen heeft, dan is hij schaakmat ge­zet. Zijn enige red­ding is als de ra­ce in de ko­men­de da­gen zo span­nend wordt, dat hij in an­de­re sta­ten de ‘Blau­we Muur’ van Clin­ton kan open­bre­ken.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.