EU ‘ex­treem be­zorgd’ over ar­res­ta­ties Koer­di­sche po­li­ti­ci in Tur­kije

Times of Suriname - - BUITENLAND - De stad Diy­ar­ba­kir, waar voor­na­me­lijk Koer­den wo­nen, werd gis­ter­mor­gen ook op­ge­schrikt door een ex­plo­sie. (Sput­nik In­ter­na­ti­o­nal)

BEL­GIE - EU-bui­ten­land­chef Fe­de­ri­ca Mog­heri­ni is ‘ex­treem be­zorgd’ over de ar­res­ta­tie van le­den van de Koer­di­sche op­po­si­tie in Tur­kije. De Ita­li­aan­se kon­dig­de vrij­dag via Twit­ter aan de EU-am­bas­sa­deurs in Ankara bij­een te roe­pen voor over­leg. Ze liet ver­der we­ten in con­tact te staan met de Turk­se au­to­ri­tei­ten.

De Turk­se po­li­tie viel in de nacht van don­der­dag op vrij­dag in de zuid­oos­te­lij­ke stad Diy­ar­ba­kir het huis bin­nen van voor­zit­ter Se­la­hat­tin De­mir­tas en in Ankara het huis van Fi­gen Yuk­sek­dag. Vol­gens ad­vo­ca­ten van de HDP is het par­tij­bu­reau in Ankara door­zocht en zijn nog tien par­le­ments­le­den op­ge­pakt. “Agen­ten staan voor mijn huis en wil­len me des­noods met ge­weld op­pak­ken”, liet De­mir­tas nog kort voor zijn ar­res­ta­tie via Twit­ter we­ten. Tur­kije be­schul­digt de HDP ban­den te on­der­hou­den met de PKK. Die wordt door de Turk­se re­ge­ring, de VS en Eu­ro­pa als een ter­ro­ris­ti­sche or­ga­ni­sa­tie gezien. De HDP is de twee na groot­ste par­tij in het Turk­se par­le­ment met 59 van de 550 ze­tels. In Tur­kije ge­nie­ten par­le­ments­le­den on­schend­baar­heid, maar voor de le­den van de HDP is die im­mu­ni­teit in mei van dit jaar op­ge­he­ven.

“De HDP roept de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap op in het ge­weer te ko­men te­gen de coup van het re­gime van Er­do­gan”, re­a­geer­de de par­tij via Twit­ter op de ar­res­ta­ties en de be­slui­ten van pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan. Tur­kije-rap­por­teur Ka­ti Pi­ri van het Eu­ro­pees Par­le­ment toon­de zich op Twit­ter be­zorgd over de ont­wik­ke­lin­gen. “Heel erg slecht nieuws van­uit Tur­kije”, re­a­geer­de ze. Te­ge­lijk met de ar­res­ta­ties wer­den so­ci­a­le me­dia­ka­na­len als Twit­ter en be­rich­ten­dienst Whats­App ge­blok­keerd. Ook Sky­pe is niet meer te ge­brui­ken in het land. Duits­land eist op­hel­de­ring over de ar­res­ta­ties en heeft de zaak­ge­las­tig­de van de Turk­se am­bas­sa­de op het mat­je ge­roe­pen. De re­la­tie tus­sen Ber­lijn en Ankara is de af­ge­lo­pen tijd steeds meer be­koeld.

De stad Diy­ar­ba­kir, waar voor­na­me­lijk Koer­den wo­nen, werd gis­ter­mor­gen ook op­ge­schrikt door een ex­plo­sie. Daar­bij zijn acht do­den ge­val­len. “Ook zijn er meer dan hon­derd ge­won­den”, meldt de Turk­se pre­mier Bi­na­li Yil­di­rim. De au­to­bom ont­plof­te dicht­bij een po­li­tie­bu­reau waar een aan­tal van de ge­ar­res­teer­de Koer­di­sche po­li­ti­ci vast­zit­ten.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.