Nieu­we hu­ma­ni­tai­re pau­ze van start ge­gaan in Alep­po

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SY­RIE - In de fel­be­voch­te Sy­ri­sche stad Alep­po is gis­ter­mor­gen om 9 uur lo­ka­le tijd een nieu­we hu­ma­ni­tai­re pau­ze in­ge­gaan. Die werd door Rus­land, een bond­ge­noot van het Sy­ri­sche re­gime, woens­dag af­ge­kon­digd. Het staakt-het-vu­ren moet tien uur van kracht zijn.

De­ze hu­ma­ni­tai­re pau­ze moest de re­bel­len die het oos­te­lij­ke deel van de stad con­tro­le­ren de mo­ge­lijk­heid ge­ven om via cor­ri­dors de stad te ver­la­ten. Daar­naast wa­ren er ook cor­ri­dors voor de bur­gers. Ge­vreesd werd dat die ech­ter weer niet de mo­ge­lijk­heid zou­den krij­gen om daar­van ge­bruik te ma­ken. Op 22 ok­to­ber ein­dig­de een drie da­gen du­rend staak­t­het-vu­ren nog zon­der de be­loof­de eva­cu­a­tie van bur­gers en hu­ma­ni­tai­re hulp. Het kort­ston­di­ge staakt-het-vu­ren werd door Rus­land een­zij­dig af­ge­kon­digd met de steun van het Sy­ri­sche re­gime. De re­bel­len ver­wer­pen het ech­ter. “De wa­pen­stil­stand is één gro­te leu­gen”, zegt een woord­voer­der van de re­bel­len­groep Nur al-Din al-Sen­ki. “Nie­mand ver­trouwt het Russische en het Sy­ri­sche re­gime.” Alep­po is ver­deeld tus­sen het re­gime en de re­bel­len. In het door de re­bel­len ge­con­tro­leer­de oos­te­lij­ke deel van de stad zit­ten 250.000 tot 300.000 bur­gers vast. Er dreigt voor hen een te­kort aan voed­sel, wa­ter, elek­tri­ci­teit en ge­nees­mid­de­len. Rus­land steunt het Sy­ri­sche re­gime met lucht­aan­val­len.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.