Span­jaard smok­kel­de hon­der­den rep­tie­len in lui­ers

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een lu­gu­be­re ont­dek­king voor de dou­a­ne van Schip­hol: op 3 sep­tem­ber wer­den hon­der­den rep­tie­len ont­dekt in een tas van een 44-ja­ri­ge Span­jaard. Een deel van de die­ren zat ver­pakt in lui­ers. De man is ver­oor­deeld voor een ge­van­ge­nis­straf van twaalf maan­den, waar­van vier voor­waar­de­lijk. Een deel van de rep­tie­len wordt met uit­ster­ven be­dreigd. De man smok­kel­de 263 die­ren, waar­van er ze­ven dank­zij de er­bar­me­lij­ke om­stan­dig­he­den al over­le­den wa­ren. “De schild­pad­den wa­ren in­di­vi­du­eel ver­pakt in ba­by­lui­ers waar­bij ze niet ge­noeg be­we­gings­ruim­te had­den”, zei de of­fi­cier van jus­ti­tie tij­dens de rechts­zaak. “Een gro­te zwar­te le­gu­aan zat in een stof­fen tas waar­bij de kop van het dier klem zat in een gat in de tas. In een zak met 26 die­ren za­ten veer­tien zwar­te en helm­le­gu­a­nen ver­stopt.” Waar­schijn­lijk wer­den de rep­tie­len uit de na­tuur ge­haald, om ver­vol­gens te ver­ko­pen. “Met de ver­koop van de­ze die­ren kan veel, heel veel geld wor­den ver­diend”, al­dus de of­fi­cier van jus­ti­tie. De ge­van­ge­nis­straf noem­de zij ‘pas­send’. Ove­ri­gens reis­de de man niet al­leen. Hij was met nog twee Span­jaar­den op weg van Mexi­co naar Span­je. De 44-ja­ri­ge man is de hoofd­ver­dach­te en nam waar­schijn­lijk het ini­ti­a­tief voor de smok­kel. De twee an­de­re ver­dach­ten hiel­pen hem door hun kof­fers vol te stop­pen met de die­ren. Zij moe­ten in fe­bru­a­ri 2017 in de recht­bank ver­schij­nen.

(Bron:Ad.nl/Foto:ad.nl)

Fam­ke Jans­sen, eer­der be­kend on­der de naam Fam­ke Beu­mer, (Am­stel­veen, 5 no­vem­ber 1964) is een Ne­der­lands film­ac­tri­ce. Ze brak we­reld­wijd (en ook in ei­gen land) door met haar rol als Xe­nia Ona­topp, de vrouw die kon do­den met haar dij­en, in de Bond­film Gol­denEye. Ze was te zien in klei­ne gast­rol­len in te­le­vi­sie­se­ries als Mel­ro­se Pla­ce en Star Trek: The Next Ge­ne­ra­ti­on. In 1992 maak­te ze haar film­de­buut in het dra­ma Fa­thers and Sons. Jans­sen was van 1995 tot 2000 ge­trouwd met film­re­gis­seur Tod Wil­li­ams. In­mid­dels woont zij al­weer ge­rui­me tijd in New York. (foto: lis­img.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.