7-ja­ri­ge schenkt geld ver­jaar­dag aan on­be­kend ge­zin

Times of Suriname - - PANORAMA -

De 7-ja­ri­ge Ame­ri­kaan­se Ad­di­son Wil­li­ams was op 23 ok­to­ber ja­rig en wil­de niets lie­ver dan con­tant geld als ca­deau. Niet voor zich­zelf, maar om aan een ge­zin dat ze niet kent te do­ne­ren. Dat ge­zin heeft na­me­lijk een zoon­tje ge­kre­gen, maar hij werd veel te vroeg ge­bo­ren. Met het geld moet het ge­zin een deel van hun to­ren­ho­ge zie­ken­huis­re­ke­nin­gen af­be­ta­len, schrijft ABC. Phi­lip en April Young kre­gen op 20 au­gus­tus een zoon­tje ge­naamd Coo­per. Hij werd met 26 we­ken veel te vroeg ge­bo­ren. Het jon­ge­tje, dat am­per een ki­lo woog, moest in het zie­ken­huis blij­ven om aan te ster­ken. Nu is hij twee maan­den oud en vier ki­lo zwaar, maar de pro­ble­men voor de Young’s zijn nog niet voor­bij. Zo­als veel Ame­ri­ka­nen heeft het ge­zin geen zorg­ver­ze­ke­ring en moe­ten ze de re­ke­nin­gen van het zie­ken­huis dus zelf be­ta­len. Phi­lip en April maak­ten een Fa­ce­book-pa­gi­na aan om het ver­haal van Coo­per te vol­gen. Ad­di­son woont op slechts een uur rij­den af­stand en volg­de het ver­haal. Het meisje be­sloot met haar ver­jaar­dag in het voor­uit­zicht het ge­zin te hel­pen. Ze ver­za­mel­de 307 dol­lar om Coo­per’s ou­ders te hel­pen met hun re­ke­nin­gen. De Young’s wer­den van de do­na­tie op de hoog­te ge­steld via Ad­di­son’s opa, die met Phi­lip Young sa­men had ge­werkt. Als be­dank­je bel­de hij ver­vol­gens met de 7-ja­ri­ge. “We bel­den haar op, wen­s­ten haar een fij­ne ver­jaar­dag en ver­tel­den hoe ver­eerd we wa­ren dat ze Coo­per had uit­ge­ko­zen’’, zegt Young. “Dat ze dit doet en al haar ca­deau­tjes op­of­fert voor Coo­per, vin­den we echt een he­le goe­de daad.” Het is ove­ri­gens niet voor het eerst dat Ad­di­son geld in­za­melt. Eer­der ver­za­mel­de ze al geld voor dak­lo­zen en hielp ze bij het be­ta­len van school­spul­len voor kin­de­ren in nood. “Ze be­denkt de­ze din­gen zelf”, ver­telt haar moe­der, Emi­ly Wil­li­ams. “Ze zegt al­tijd dat men­sen meer spul­len no­dig heb­ben dan zij dat no­dig heeft. Ze heeft echt een hart van goud.” Ad­di­son zelf hoopt voor­al dat ze an­de­re kin­de­ren weet te in­spi­re­ren met haar daad. (Bron:Ad.nl/Foto:ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.