Zes­ja­ri­ge jon­gen gaat al naar mid­del­ba­re school

Times of Suriname - - PANORAMA -

Lau­rent Si­mons uit Am­ster­dam be­gint bin­nen­kort op zes­ja­ri­ge leef­tijd aan de mid­del­ba­re school. “Hij gaat als een speer”, ver­telt Alexan­der Si­mons over zijn zoon­tje, die een IQ van min­stens 145 heeft. Lau­rent be­gon net als elk an­der kind als kleu­ter aan de ba­sis­school, maar de slim­me­rik ging zo snel door de leer­stof dat hij nu al klaar is voor het gym­na­si­um. “Hij is in prin­ci­pe nor­maal be­gon­nen”, zegt zijn va­der. “Hij werd al snel een jaar­tje voor­uit ge­zet, en toen weer een jaar­tje. Hij ver­slindt het ene leer­jaar na het an­de­re, zon­der moei­te. Hij ab­sor­beert de leer­stof heel snel.” Lau­rent is zelfs al­vast be­gon­nen aan de wis­kun­deop­drach­ten van de mid­del­ba­re school. “Ook dat gaat als een speer. In am­per twee maan­den zit hij hal­ver­we­ge de leer­stof van het eer­ste mid­del­baar”, al­dus de trot­se va­der. Over en­ke­le we­ken be­gint Lau­rent echt aan de mid­del­ba­re school. Op de een of an­de­re ma­nier aardt hij niet echt bij kin­de­ren van zijn leef­tijd Of dat niet vreemd is, een kind van zes jaar in een klas vol 13-ja­ri­ge pu­bers? “Hij gaat er heel goed mee om”, al­dus zijn va­der. “Op de een of an­de­re ma­nier aardt hij niet echt bij kin­de­ren van zijn leef­tijd.” Bij leef­tijds­ge­noot­jes zou hij meer frus­tra­ties op­lo­pen, stelt va­der Si­mons. “Want is het wel ge­zond om een slim kind bij met min­der slim­me kin­de­ren te plaat­sen? Dat is als­of je een ge­zond ie­mand in een gek­ken­huis zet, ter­wijl die daar niet hoeft te zit­ten. Ik denk dat die daar meer ge­frus­treerd zou zijn.” On­danks al­les is Lau­rent toch ook een kind zo­als een an­der, vindt zijn va­der. “Hij is dol op Har­ry Pot­ter, strip­ver­ha­len en com­pu­ter­spel­le­tjes.” Maar aan de an­de­re kant toch voor­al heel bij­zon­der, want die klei­ne, slim­me Lau­rent volgt in de zo­mer ook een cur­sus van de Ame­ri­kaan­se Stan­ford-uni­ver­si­teit of van een Zwit­se­re eli­te­school. En wat volgt nog in de na­bije toe­komst? “Als Lau­rent bin­nen een jaar of twee rijp voor de uni­ver­si­teit blijkt te zijn, dan gaan we mee, na­tuur­lijk”, al­dus Alexan­der Si­mons. “Je kan een kind niet al­leen naar de uni­ver­si­teits­ban­ken la­ten gaan.” Maar zo­ver kijkt va­der Si­mons lie­ver niet voor­uit. “Mis­schien ook maar be­ter, dan maak ik me min­der zor­gen. We la­ten hem zijn gang gaan. Als hij maar ge­luk­kig is.” (Bron:Ad.nl/Foto:ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.