“Bes­te dc van Su­ri­na­me” breekt be­lof­te aan Bou­ter­se

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

“Pre­si­dent u kunt op mij re­ke­nen. Ik wil mij maxi­maal in­zet­ten voor land en volk en ik zal het ver­trou­wen dat u in mij ge­steld heeft niet be­scha­men. You can count on me!” Woor­den van Au­gust Ba­do die af­ge­lo­pen week tot dis­tricts­com­mis­sa­ris (dc) werd be­ë­digd. Bin­nen vier­en­twin­tig uur ging de nieuw­bak­ken dc ech­ter in de fout door zich ern­stig te mis­dra­gen te­gen­over een on­der­ne­mer aan wie hij wat geld ver­schul­digd is. Ook de po­li­tie moest er­aan ge­lo­ven en Ba­do ging zelfs zo­ver door de open­ba­re weg te bar­ri­ca­de­ren met zijn voer­tuig.

Ba­do werd woens­dag door pre­si­dent De­si Bou­ter­se beedigd. Don­der­dag raak­te hij in een ge­schil met een on­der­ne­mer die een skid­der aan hem ver­huur­de, maar twee jaar lang niet be­taald zou zijn ge­wor­den. Met toe­stem­ming van de rech­ter haal­de de on­der­ne­mer zijn ma­chi­ne te­rug uit het ge­bied waar Ba­do aan hout­ex­ploi­ta­tie doet.

Tij­dens de trans­port van de skid­der wer­den de men­sen door de po­li­tie van Moen­go ge­di­ri­geerd om zich op het po­li­tie­sta­ti­on aan te mel­den. Daar aan­ge­ko­men bleek Ba­do hen op te wach­ten. Uit het re­laas van oog­ge­tui­gen tracht­te de po­li­tie van Moen­go te voor­ko­men dat de ma­chi­ne werd mee­ge­no­men naar Pa­ra­ma­ri­bo. Met het rech­ter­lij­ke von­nis in de hand en de deur­waar­der er­bij werd geen ge­hoor ge­ge­ven aan de op­dracht van de po­li­tie. Ba­do zou ver­vol­gens zijn voer­tuig op meer­de­re mo­men­ten als bar­ri­ca­de heb­ben op­ge­wor­pen om de op­leg­ger waar­op de skid­der be­vond te­gen te hou­den. Dit ge­beur­de on­der an­de­re bij de con­tro­le­post van de po­li­tie te Stol­k­erts­ij­ver. Ba­do zou daar­bij ook ge­bruik heb­ben ge­maakt van de pi­on­nen van de po­li­tie.

“Ik wil de bes­te dc van Su­ri­na­me zijn”, zei Ba­do een dag daar­voor nog te­gen jour­na­lis­ten na­dat hij be­ë­digd was door Bou­ter­se. De dis­tricts­com­mis­sa­ris heeft voor de ver­kie­zin­gen van 2010 ge­diend als par­le­men­ta­ri­ër na­mens de BEP. In 2012 maak­te hij de over­stap naar de NDP.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.