Bou­ter­se aan het woord in DNA Par­le­ment geeft re­ge­ring kri­ti­sche kant­te­ke­nin­gen mee

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - Pre­si­dent De­si Bou­ter­se zal naar al­le waar­schijn­lijk­heid van­daag ant­woord ge­ven op de bat­te­rij aan vra­gen die in De Na­ti­o­na­le As­sem­blee (DNA) op hem zijn af­ge­vuurd. Door zo­wel op­po­si­tie als co­a­li­tie zijn er kri­ti­sche kant­te­ke­nin­gen ge­plaatst bij zijn jaar­re­de en de so­ci­aal­eco­no­mi­sche sfeer in het land. Tij­dens de al­ge­me­ne po­li­tie­ke be­schou­win­gen werd in de eer­ste ron­de voor het par­le­ment ook op­hel­de­ring ge­vraagd over de staats­obli­ga­tie van USD 550 mil­joen, die mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad van Fi­nan­ci­ën heeft ge­slo­ten op de in­ter­na­ti­o­na­le ka­pi­taal­markt.

Hoef­draad is net te­rug van een bui­ten­land­se mis­sie waar hij ne­gen ste­den op drie con­ti­nen­ten heeft ge­zocht. De rei­zen had­den vol­gens hem te ma­ken met het bin­nen­ha­len van bui­ten­lands in­ves­te­rings­ka­pi­taal. Hij blikt te­rug op een suc­ces­vol­le mis­sie. “We heb­ben een he­le goe­de in­druk ge­maakt op de in­ter­na­ti­o­na­le ka­pi­taal­markt. Als je niet se­ri­eus be­zig bent, krijg je ab­so­luut niets”, zegt hij over de staats­obli­ga­tie waar­van de mo­ge­lijk­heid er was om bij­na het dub­be­le te le­nen. “We heb­ben nu een tra­ject af te slui­ten”, zegt de be­winds­man die nu aan de slag gaat met de ge­cre­ëer­de fi­nan­ci­ë­le ruim­te om de staats­eco­no­mie te her­vor­men.

“Hoe zul­len de­ze le­nin­gen te­rug­be­taald wor­den?”, was de steeds te­rug­ko­men­de vraag van de op­po­si­tie. Vrij­wel al­le par­le­men­ta­ri­ërs van de op­po­si­tie die aan het woord kwa­men, wil­len daar­over tekst en uit­leg. De in­sta­bie­le wis­sel­koers, stij­gen­de win­kel­prij­zen en cri­mi­na­li­teit wer­den door zo­wel op­po­si­tie als co­a­li­tie aan de or­de ge­steld. Er wer­den ook en­ke­le pit­ti­ge op­mer­kin­gen ge­maakt door op­po­si­tie­le­den die bij Bou­ter­se woe­de op­wek­te. Zo liep hij don­der­dag ge­pi­keerd weg toen Asis­ku­mar Ga­ja­dien (VHP) stel­de dat de pre­si­dent “jon­ge meis­jes naar mas­sa­ge­sa­lons stuur­de”, van­we­ge de moei­lij­ke over­le­vings­kan­sen in de­ze cri­sis­tijd. Ga­ja­dien moest de­ze uit­spraak van DNA-voor­zit­ter Jen­ni­fer Geer­lings-Si­mons la­ter te­rug­ne­men. In zijn be­ant­woor­dings­ron­de van­daag zal Bou­ter­se in­gaan op de ge­stel­de vra­gen en hier­op ant­woor­den. Er wor­den fel­le dis­cus­sies ver­wacht.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.