DSB geeft SRD 10.000 bij start kerst­pot­ten­ac­tie

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - De Su­ri­naam­sche Bank (DSB) heeft bij de start van de jaar­lijks te­rug­ke­ren­de kerst­pot­ten­ac­tie van het Le­ger des Heils (LdH) SRD 10.000 in de pot ge­daan. Met haar ges­te is of­fi­ci­eel de in­za­me­ling van het LdH be­gon­nen. Ma­joor Vi­le­ce Tho­mas van de chris­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie is blij met de on­der­steu­ning van de bank.

Hij ver­wacht on­danks de moei­lij­ke si­tu­a­tie in het land steun van de sa­men­le­ving. Hij geeft aan dat het keer op keer be­we­zen is dat het LdH kan re­ke­nen op de on­der­steu­ning van de ge­meen­schap. “De groot­ste hulp­bron is geen geld, maar de mens, wan­neer men­sen bun­de­len is niets on­mo­ge­lijk”, al­dus Tho­mas. On­danks de fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie, ziet de ma­joor de in­za­me­ling niet als een uit­da­ging. Hij geeft aan dat het fi­nan­ci­eel niet zo goed gaat, maar met lief­de en be­grip kun­nen er vor­de­rin­gen ge­maakt wor­den. Door te bun­de­len en zui­ni­ger om te gaan met de din­gen die God ge­schon­ken heeft, is het stuk­ken mak­ke­lij­ker le­ven. Ge­zien de si­tu­a­tie ver­wacht de ma­joor dat dit jaar meer per­so­nen zul­len aan­klop­pen voor een kerst­pak­ket. Nor­ma­li­ter wor­den er 10.000 per­so­nen per jaar ge­hol­pen, 3000 tij­dens de kerst­pe­ri­o­de en 7000 het he­le jaar door. Nu al merkt de or­ga­ni­sa­tie ge­let op de we­ke­lijk­se aan­mel­din­gen een groei in het aan­tal hulp­be­hoe­ven­den. Om zo­veel mo­ge­lijk men­sen te kun­nen hel­pen, hoopt Tho­mas SRD 300.000 op te ha­len mid­dels de geld­in­za­me­lings­ac­tie. De LdH-ma­joor zegt dat vo­rig jaar SRD 150.000 is op­ge­haald. Daar­naast heeft de or­ga­ni­sa­tie SRD 25.000 in na­tu­ra of goe­de­ren ont­van­gen. Het op­ge­haal­de geld wordt da­ge­lijks ge­stort. De pak­ket­ten wor­den in de der­de week van de­cem­ber ver­strekt. De start is in Pa­ra­ma­ri­bo aan de Hen­ck Ar­ron­straat en daar­na zul­len er in an­de­re ge­bie­den on­der an­de­re Pont­bui­ten, Pa­ra, Le­ly­dorp, Sa­ram­ac­ca en Coro­nie pak­ket­ten ver­strekt wor­den. De kerst­pot­ten­ac­tie wordt jaar­lijks ge­or­ga­ni­seerd en dit jaar wel voor de 92ste keer. Za­ter­dag zal in Nic­ke­rie de kerst­pot­ten­ac­tie aan­van­gen. De ac­tie duurt tot 24 de­cem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.