VES waar­schuwt voor op­le­ving pi­ra­mi­de­spe­len en pon­zi­frau­de

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – De Ver­e­ni­ging van Eco­no­mis­ten in Su­ri­na­me (VES), geeft in een ver­kla­ring aan dat van­we­ge haar maat­schap­pe­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid zij het no­dig vindt het volk te be­hoe­den voor ver­moe­de­lij­ke pi­ra­mi­de­spe­len, die on­der di­ver­se na­men, ge­sig­na­leerd zijn in on­ze sa­men­le­ving.

Bij pi­ra­mi­de­spe­len doen deel­ne­mers een gel­din­leg en pro­be­ren ver­vol­gens an­de­ren over te ha­len om even­eens mee te doen, waar­na de in­leg van de nieuw­ko­mers als prij­zen­geld uit­be­taald wordt aan be­staan­de deel­ne­mers. Dit prij­zen­geld (com­mis­sie) hangt af van het wer­ven van zo­veel mo­ge­lijk nieu­we deel­ne­mers. Het ‘spel’ gaat zo­lang door, zo­lang er nieu­we le­den zich blij­ven aan­mel­den en in­ko­men met de ver­plich­te com­mis­sie, of als de ini­ti­a­tors van het pi­ra­mi­de­spel al­le mid­de­len heb­ben op­ge­sou­peerd. Pi­ra­mi­de­spe­len doen zich we­reld­wijd voor on­der di­ver­se na­men en con­struc­ties, maar zijn ech­ter al­tijd il­le­gaal.

Met Pon­zi­frau­de (Pon­zi Sche­me) wordt de schijn ge­wekt van een zeer suc­ces­vol­le be­leg­gings­vorm, waar­door steeds meer ge­ga­dig­den zich aan­mel­den. Aan deel­ne­mers wor­den ho­ge ren­de­men­ten voor­ge­hou­den, daar de or­ga­ni­sa­tie zo­ge­naamd een re­vo­lu­ti­o­nai­re be­leg­gings­me­tho­de zou heb­ben ont­wik­keld. In wer­ke­lijk­heid wordt ech­ter het in­ge­leg­de geld he­le­maal niet ge­bruikt voor pro­duc­tie­ve ac­ti­vi­tei­ten. Pon­zi­frau­de ver­toont der­hal­ve ster­ke over­een­kom­sten met pi­ra­mi­de­spe­len met als be­lang­rijk­ste ver­schil dat het hier niet de deel­ne­mers zijn die ac­tief nieu­we par­ti­ci­pan­ten re­kru­te­ren, maar de or­ga­ni­sa­to­ren via in­ten­sie­ve re­cla­me­cam­pag­nes. De be­staan­de deel­ne­mers krij­gen daar­om geen uit­ke­ring af­han­ke­lijk van het aan­tal nieuw­ko­mers die ze bin­nen­ha­len, maar af­han­ke­lijk van de om­vang van de in­leg en de tijds­duur. Hier­door is het mak­ke­lijk om de con­struc­tie te ‘ver­mom­men’ als een be­leg­gings­pro­duct. One­coin en Swisscoin ma­ken ge­bruik van zo­ge­naam­de ‘mul­ti-le­vel-ma­na­ge­ment’ sys­te­men, waar­bij di­ver­se per­so­nen we­reld­wijd, te­gen niet-trans­pa­ran­te ver­goe­din­gen, wor­den in­ge­zet ter pro­mo­tie en ver­koop van een vir­tu­eel (niet tast­baar) pro­duct door ver­sprei­ding van niet be­we­zen suc­ces­ver­ha­len. Zo­wel One­coin als Swisscoin wor­den ge­ad­ver­teerd als vir­tu­eel cryp­to­geld en al­ter­na­tie­ve be­leg­gings­vorm met zijn ei­gen ‘block­chain’. De wer­king van bei­de sys­te­men is ech­ter ge­ba­seerd op het be­leg­gen in het ei­gen cryp­to­geld dat in de prak­tijk geen waar­de blijkt te heb­ben bui­ten de One­coin- en Swisscoin­or­ga­ni­sa­ties om. Om het aan­trek­ke­lijk te doen over­ko­men, wor­den op­lo­pen­de com­mis­sies be­loofd bij re­kru­te­ring van nieu­we deel­ne­mers. Hoe meer er ge­re­kru­teerd wordt, hoe ho­ger de com­mis­sie. Ech­ter, is er geen ga­ran­tie dat be­leg­gers re­ëel ren­de­ment zul­len ont­van­gen en is er een ge­vaar dat het in­leg­geld niet op­ge­no­men kan wor­den op aan­vraag (om­zet­ting van cryp­to­geld naar SRD, USD).

De VES ad­vi­seert de ge­meen­schap daar­om om be­hoed­zaam om te gaan met haar in­ko­men en spaar­te­goe­den en niet te par­ti­ci­pe­ren in de­ze cryp­to­mun­ten, daar meer­de­re van de­ze Pon­zi­frau­de-ach­ti­ge ge­lij­ke­nis­sen ver­to­nen. In moei­lij­ke eco­no­mi­sche tij­den is het be­grij­pe­lijk dat men­sen zich wil­len be­scher­men te­gen geld­ont­waar­ding en ver­ar­ming, maar noch One­coin, noch Swisscoin zul­len hier­te­gen heil bie­den. Wij ken­nen al en­ke­le ge­val­len van Su­ri­na­mers die, ge­lokt door de mooie be­lof­ten, er be­kaaid van­af zijn ge­ko­men. Kort­om: niet doen. ‘If it sounds too good to be true, it pro­ba­bly is’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.