Sla­gers­op­lei­ding gaat van start

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Het A.L. Waal­dijk­col­le­ge heeft in ju­ni de sla­gers­op­lei­din­gen: Me­de­wer­ker sla­ge­rij en Toon­bank­sla­ger af­ge­rond en heeft daar­mee in to­taal 27 vak­kun­di­gen af­ge­le­verd. Het A.L. Waal­dijk­col­le­ge staat op het punt om nieu­we vlees­be­wer­king­sen -ver­wer­kings­op­lei­din­gen te ver­zor­gen. De­ze op­lei­din­gen zijn be­stemd voor al­len die met ‘vlees’ en ver­se voe­ding te ma­ken heb­ben. ‘Vlees’ tus­sen apo­strofs, om­dat men pas met de­ze op­lei­din­gen weet wat vlees is. Dit meldt het AL Waal­dijk­col­le­ge in een pers­be­richt.

Op 8 no­vem­ber start het A.L. Waal­dijk­col­le­ge voor de der­de keer met de op­lei­ding “Me­de­wer­ker sla­ge­rij” en de nieu­we op­lei­ding “Vlees­be­wer­king en –ver­wer­king”. Naast de be­wer­king van voor­na­me­lijk run­den of var­kens­vlees staan de vak­ken: Voed­sel­vei­lig­heid, Ba­sis­ken­nis vlees, Gast­heer/ gast­vrouw en Ma­chi­nes en Ge­reed­schap­pen voor­aan in de­ze op­lei­ding. Maar er wordt bij de op­lei­din­gen ook vol­doen­de aan­dacht be­steed aan wat je al­le­maal met vlees kan doen.

De­ze op­lei­din­gen zijn de ba­sis­op­lei­din­gen in het sla­gers­vak en de vlees­be­wer­king en –ver­wer­king in Su­ri­na­me. De duur van de op­lei­ding is 1 jaar en de cur­sis­ten zijn 2 da­gen in de week op school van 17.00 tot 20.00 uur. De op­lei­ding wordt af­ge­slo­ten met een di­plo­ma, dat er­kend is door het Mi­nis­te­rie van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij. De­ze op­lei­ding wordt ver­volgd met de op­lei­ding Toon­bank­sla­ger. Met de­ze laat­ste op­lei­ding kun­nen ge­slaag­den een ver­gun­ning aan­vra­gen voor het op­zet­ten/hou­den van een Sla­ge­rij c.q. Vlees­win­kel.

Het A.L. Waal­dijk­col­le­ge staat ga­rant voor de ken­nis­ont­wik­ke­ling en vaar­dig­heids­ver­gro­ting in de vlees-, pluim­vee- en vis­ver­wer­king.

Bij de sla­gers- en vlees­be­wer­kings­op­lei­din­gen van het A.L. Waal­dijk­col­le­ge staan: voed­sel­vei­lig­heid, voed­sel­hy­gi­ë­ne en volks­ge­zond­heid cen­traal. Daar­naast wil zij met de sla­ger­sen vlees­be­wer­kings­op­lei­din­gen de ken­nis en vaar­dig­he­den in het sla­gers­vak en de vlees­be­wer­king en –ver­wer­king be­vor­de­ren, waar­bij ef­fi­ci­ën­tie en in­no­va­tie in de be­drijfs­voe­ring be­lang­rij­ke on­der­de­len in het cur­ri­cu­lum zijn.

De sa­men­le­ving wordt steeds kri­ti­scher bij het ko­pen van vlees en stelt ho­ge ei­sen aan het con­tact tus­sen klant en ver­ko­per, als­ook aan het vlees(waar). Ef­fi­ci­ën­tie en in­no­va­ties in de be­drijfs­voe­ring zijn daar­om van groot be­lang om de klan­ten die dien­sten te ver­le­nen waar zij om vra­gen, dan wel om aan klan­ten zeer aan­trek­ke­lijk en scherp ge­prijsd, doch goed en vei­lig vlees en vlees­wa­ren aan te bie­den. Ef­fi­ci­ën­tie in de be­drijfs­voe­ring is sterk af­han­ke­lijk van de ken­nis en vaar­dig­he­den, die de me­de­wer­kers bin­nen het be­drijf be­zit­ten, dan wel de wij­ze waar­op er stu­ring ge­ge­ven wordt aan het pro­duc­tie­pro­ces.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.