San­tok­hi vindt dat duur­za­me maat­re­ge­len voor koers­sta­bi­li­sa­tie nog steeds ont­bre­ken

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Chan­dri­ka­persad San­tok­hi, voor­zit­ter van de Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings Par­tij (VHP), zegt aan de krant dat de duur­za­me maat­re­ge­len die no­dig zijn voor een koers­sta­bi­li­sa­tie nog steeds ont­bre­ken. Hij geeft aan dat pre­si­dent De­si Bou­ter­se reeds twee keer heeft ge­zegd dat hij de koers om­laag zal bren­gen. Vol­gens hem moet het staats­hoofd we­ten dat hij de koers niet al­leen om­laag kan bren­gen met een uit­spraak. “De koers breng je om­laag door het ver­trou­wen in de eco­no­mie te her­stel­len wat nog niet is ge­beurd.” De lei­der van de groot­ste op­po­si­tie­par­tij vindt dat er een goed over­leg­sys­teem moet wor­den ont­wik­keld bin­nen al­le fi­nan­ci­ë­le in­sti­tu­ten, met on­der meer de cam­bio­hou­ders. Hij heeft ver­no­men dat het ini­ti­a­tief is ge­no­men, maar het is niet be­kend wat er ver­der is ge­beurd. San­tok­hi zegt dat de koers om­laag kan wor­den ge­bracht als er vol­doen­de va­lu­ta be­schik­baar is. “Er is on­vol­doen­de va­lu­ta be­schik­baar, om­dat er geen in­kom­sten wor­den ge­ge­ne­reerd in Su­ri­na­me. Er zijn geen in­ves­teer­ders die hier in­ves­te­ren. De voor­waar­den die no­dig zijn om de koer­sen om­laag te bren­gen, daar­aan is er geen in­vul­ling ge­ge­ven.” Vol­gens hem hangt het ui­ter­aard ook af van wat voor af­spra­ken er met de cam­bio’s zijn ge­maakt. Hij zegt dat het kan ge­beu­ren dat de koers in een be­paal­de pe­ri­o­de een beet­je om­laag gaat en daar­na weer om­hoog, om­dat de maat­re­ge­len die no­dig zijn om de koer­sen duur­zaam te sta­bi­li­se­ren nog niet zijn ge­trof­fen. Te­gen die ach­ter­grond vindt hij dat al­les wat zich aan koer­sen­ont­wik­ke­ling vol­trekt niet zal luk­ken, van­we­ge het feit dat er geen duur­zaam be­leid is ont­wik­keld om de koers te sta­bi­li­se­ren en de eco­no­mie weer sta­biel te ma­ken. Er heerst on­ze­ker­heid. “Zo­lang het ver­trou­wen er niet is, ga je fluc­tu­a­ties krij­gen”, al­dus de VHP-lei­der.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.