“Ik wil ook we­ten wat voor suc­ces zij heb­ben ge­boekt”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Op­po­si­tie­par­le­men­ta­ri­ër Ron­nie Bruns­wijk (ABOP) wil een over­zicht van al­le dienst­rei­zen die het af­ge­lo­pen jaar door re­ge­ring­top­pers zijn ge­maakt. Daar­bij hoort ook een fi­nan­ci­eel ver­slag van de ge­maak­te kos­ten als­ook het re­sul­taat van die rei­zen. “Na­tuur­lijk wil­len wij als par­le­ment dat we­ten wan­neer wij met reis­lus­ti­ge mi­nis­ters te ma­ken heb­ben. Als je te­rug bent moet je ons la­ten zien als het nut­tig is ge­weest of niet. La­ten we we­ten wat je bent gaan doen”, licht Bruns­wijk toe aan Ti­mes of Su­ri­na­me. “Kom met een ver­slag zo­dat wij die dienst­rei­zen kun­nen be­oor­de­len.” Van al­le mi­nis­te­ries, met uit­zon­de­ring van Bui­ten­land­se Za­ken (BUZA) wil Bruns­wijk uit­ge­brei­de rap­por­ten zien. “BUZA hoeft niet want er vin­den ook con­fi­den­ti­ë­le za­ken plaats maar ik wil wel van al­le an­de­re zes­tien mi­nis­te­ries een ver­slag.” Vol­gens Bruns­wijk is de re­ge­ring dit ver­plicht aan de sa­men­le­ving om­dat, ge­zien de cri­sis waar­in het land ver­keert, er tact­vol met de be­perk­te mid­de­len om­ge­spron­gen moet wor­den. Bij hem kan het er niet in dat er van het volk ge­ëist wordt om zui­nig te zijn ter­wijl hij dat niet merkt aan het reis­ge­drag van re­ge­ring­top­pers waar­on­der mi­nis­ters. “Ik heb er­op ge­we­zen dat er een cri­sis in het land is. Dat kan nie­mand on­der stoe­len en ban­ken ste­ken. Er zijn ho­ge prij­zen in de win­kels. Wat doet Han­del en In­du­strie hier­te­gen? Ter­wijl ze in het bui­ten­land work­shops hou­den, cre­peert het volk hier”, vindt de voor­zit­ter van op­po­si­tie­par­tij ABOP. Van de re­ge­ring ver­wacht hij van­daag ook de­tail­in­for­ma­tie over de con­ces­si­o­ne­le le­ning met de Is­la­mi­ti­sche Ont­wik­ke­lings­bank. “Hoe lang zul­len wij die moe­ten af­los­sen en wat is de ren­te. De re­ge­ring is ook in zee ge­gaan met het IMF. Wat wordt het pre­cies?”, al­dus Bruns­wijk.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.