Vijf­en­t­ach­tig rij­be­wij­zen snel­heids­dui­vels in­ge­vor­derd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Het Ver­keers­hand­ha­vings­team (VHT) van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me heeft in ok­to­ber vijf­en­t­ach­tig rij­be­wij­zen in­ge­vor­derd. Po­li­tie-in­spec­teur Lloyd To­lud, hoofd van het VHT, zegt aan de krant dat 85 au­to­mo­bi­lis­ten de maxi­mum toe­ge­sta­ne snel­heid met 50 km per uur en meer heb­ben over­schre­den. VHT heeft na het be­trap­pen van de­ze snel­heids­dui­vels ge­lijk het rij­be­wijs in­ge­vor­derd. Daar­naast zijn vier rij­be­wij­zen in­ge­vor­derd van au­to­be­stuur­ders die on­der in­vloed van al­co­hol heb­ben ge­re­den. To­lud zegt ver­der dat 745 be­stuur­ders zijn be­keurd voor het over­schrij­den van de maxi­mum snel­heid. 374 per­so­nen heb­ben in ok­to­ber zon­der gor­del om te doen, ge­re­den. Dat zijn on­der meer de be­stuur­der en mee­rij­der. 355 be­keu­rin­gen zijn uit­ge­schre­ven voor per­so­nen van wie de wa­gens niet her­keurd wa­ren en 123 voor het niet ver­ze­ke­ren van au­to’s. 98 per­so­nen zijn be­boet voor het rij­den in het ver­keer zon­der in het be­zit te zijn van een gel­dig rij­be­wijs. 45 over­tre­ders zijn ge­re­gi­streerd voor het hand­ma­tig ge­bruik van mo­bie­le te­le­foons in het ver­keer en 24 voor het rij­den door rood licht.

“Ma­tig uw snel­heid. Volg de aan­wij­zin­gen van de ver­keers­bor­den ter plaat­se. Haas­ti­ge spoed is zel­den goed”, zegt To­lud. Hij merkt dat een fiet­ser re­cen­te­lijk op het rij­wiel­pad van de In­di­ra Gand­hi­weg is dood­ge­re­den, om­dat de au­to­be­stuur­der haast had. De po­li­tie-in­spec­teur vraagt aan au­to­be­stuur­ders om lie­ver eer­der uit het huis te gaan om zo op tijd op de plaats van be­stem­ming aan te ko­men. Hij zegt dat het rij­den met een ho­ge snel­heid slechts on­ge­rief met zich zal mee­bren­gen. Hij geeft daar­bij aan dat het VHT on­mid­del­lijk over­gaat tot in­vor­de­ring van rij­be­wij­zen als de toe­ge­sta­ne snel­heid met 50 km per uur en meer is over­schre­den. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.