Jon­ge­da­me ge­sla­gen door drie vrou­wen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Een 24-ja­ri­ge jon­ge­da­me heeft vrij­dag bij de po­li­tie in Pa­ra­ma­ri­bo aan­gif­te ge­daan te­gen drie vrou­wen die haar heb­ben ge­sla­gen. Ze ver­klaar­de dat zij wa­ter ging ha­len van een kraan langs de straat. Daar­na liep ze met de em­mers wa­ter in een krui­wa­gen naar huis. Op een on­be­waakt mo­ment werd zij aan­ge­val­len door de drie vrou­wen.

Een van de da­ders schop­te haar zon­der eni­ge aan­lei­ding in haar buik. De twee an­de­ren brach­ten haar vuist­sla­gen toe op haar rug en li­chaam. Het slacht­of­fer werd con­ti­nu ge­schopt en ge­trapt in de buik. Ze wist een van de vrou­wen te grij­pen en haar en­ke­le klap­pen toe te bren­gen. De moe­der en een nicht­je van de aan­geef­ster scho­ten haar te hulp, waar­door er­ger voor­ko­men is. Ze moest nog aan­ho­ren dat een van de vrou­wen haar be­dreig­de haar kin­de­ren te zul­len do­den. De da­der dreig­de de kin­de­ren op school te zul­len af­wach­ten. De drie vrou­wen zijn na het ui­ten van de be­drei­gin­gen weg­ge­lo­pen. Ze had­den de kle­ding van het slacht­of­fer zo­da­nig ge­scheurd dat zij slechts in haar on­der­goed langs de weg stond.

Vol­gens de aan­geef­ster gaat het om een sle­pen­de ru­zie tus­sen haar en de drie vrou­wen. Ze wil straf­rech­te­lij­ke ver­vol­ging te­gen hen, om­dat ze be­vreesd is dat ze hun woor­den in da­den zul­len om­zet­ten. Vol­gens haar staan de da­ders be­kend als vech­ters­ba­zen.

Een ge­tui­ge ver­klaar­de bij de po­li­tie dat zij heeft mee­ge­maakt hoe de ver­dach­ten het slacht­of­fer heb­ben ge­sla­gen. Ze maak­te mee hoe de kle­ding van de aan­geef­ster werd ge­scheurd en dat de vrouw al­leen in haar on­der­goed stond. De ge­tui­ge bood de vrouw een bad­doek aan. Ze heeft ook ge­hoord dat de vrou­wen het slacht­of­fer heb­ben be­dreigd.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.