OWC wil ICT als exa­men­vak

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Bin­nen­kort zal er vol­gens mi­nis­ter Ro­bert Pe­neux van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur (OWC) voor het ba­sis-, VOJ- en VOS- on­der­wijs een dui­de­lijk cur­ri­cu­lum ko­men, waar­bij ICT een exa­men­vak wordt. Su­ri­na­me telt mo­men­teel ruim 10.000 do­cen­ten en de mo­ge­lijk­he­den om ‘ICT in het on­der­wijs’ in te voe­ren, wordt mo­men­teel be­ke­ken. In de leer­mid­de­len­aan­be­ste­ding zijn er ruim 1000 com­pu­ters be­steld, zo­dat scho­len van een com­pu­ter kun­nen wor­den voor­zien. Dit zei mi­nis­ter Pe­neux vrij­dag bij de ope­ning van het nieu­we col­le­ge­jaar van de op­lei­ding ICT in Edu­ca­ti­on. De op­lei­ding ICT in Edu­ca­ti­on zal een wet­te­lij­ke ba­sis krij­gen met een in­ter­na­ti­o­naal er­kend di­plo­ma. Ge­zien de bij­dra­ge van de­ze op­lei­ding in de in­no­va­tie van ons on­der­wijs, wilt Pe­neux nu dat er mi­ni­maal 1000 ICT in Edu­ca­ti­on­do­cen­ten wor­den op­ge­leid, zo­dat de on­der­wijs­doe­len wor­den be­reikt. Hij ver­wacht van Le­sley Zark, di­rec­teur van het In­ter­na­ti­o­nal In­sti­tu­te of Edu­ca­ti­on for De­vel­op­ment (IIED) en di­rec­teur Mar­cia Dan­ker­lui van het In­sti­tuut voor de Op­lei­ding van Le­ra­ren (IOL), dat dit ge­re­a­li­seerd wordt. Het mi­nis­te­rie is vol­gens Pe­neux al be­zig om aan de­ze ba­cheloro­p­lei­ding een be­lo­ning te kop­pe­len, zo­als dat geldt voor al­le do­cen­ten met een ba­chel­or­di­plo­ma. Het in­sti­tuut IIED, zal ook an­de­re in­ter­na­ti­o­na­le op­lei­din­gen mo­gen aan­bie­den. De toe­stem­mings­brief daar­voor is vol­gens de be­winds­man al in voor­be­rei­ding. “We gaan niet al­leen pra­ten over ICT in Edu­ca­ti­on, maar ook over pro­fes­si­o­ne­le ma­na­ge­ment­sys­te­men en an­de­re mo­der­ne me­tho­den en tech­no­lo­gie­ën, bin­nen het on­der­wijs en de school­or­ga­ni­sa­tie”, zegt hij.

Le­sley Zark IIED-di­rec­teur be­ves­tigt dat er een suc­ces­vol­le sa­men­wer­king is tus­sen IIED, OWC en het IOL. De op­lei­ding ICT in Edu­ca­ti­on ver­schilt vol­gens IOL-di­rec­teur Dan­ker­lui van al­le an­de­re op­lei­din­gen die wor­den ver­zorgd op het IOL. De col­le­ges van ICT in Edu­ca­ti­on wor­den na­me­lijk ver­zorgd door ge­pro­mo­veer­de in­ter­na­ti­o­na­le pro­fes­so­ren, wat bij an­de­re op­lei­din­gen zel­den voor­komt. Zij is van me­ning dat de lo­ka­le do­cen­ten veel kun­nen le­ren van de in­ter­na­ti­o­na­le pro­fes­so­ren. Het in­ter­na­ti­o­naal pro­gram­ma van IIED wordt in sa­men­wer­king met het IOL en het Mi­nis­te­rie van OWC uit­ge­voerd. Al­le pro­fes­so­ren die op de­ze op­lei­ding do­ce­ren zijn van ge­re­nom­meer­de top uni­ver­si­tei­ten uit Eu­ro­pa, met na­me De Vrije Uni­ver­si­teit van Brus­sel, de USA en La­tijns-Ame­ri­ka meldt het mi­nis­te­rie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.