Ne­gen­de De­mo­cra­tie­maand in het te­ken van kri­ti­sche bur­gers

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Pro­jek­ta or­ga­ni­seert de­ze maand voor de 9e keer de De­mo­cra­tie­maand. Het the­ma is ‘Kri­ti­sche Bur­gers: Rech­ten en Ver­ant­woor­de­lijk­he­den’. De­ze edi­tie is ge­richt op het be­vor­de­ren van kri­tisch, de­mo­cra­tisch bur­ger­schap. Tus­sen 12 en 20 no­vem­ber pre­sen­teert Pro­jek­ta sa­men met haar part­ners in het Bur­ger­ini­ti­a­tief voor Par­ti­ci­pa­tie en Goed Be­stuur (BINI) een se­rie mi­ni-se­mi­nars en mi­ni-mas­ter­clas­ses, me­dia­pro­duc­ties, en de

Dit meldt de or­ga­ni­sa­tie in een pers­be­richt.

Nieuws­brief.

De ac­ti­vi­tei­ten van De­mo­cra­tie­maand 2016 zijn ge­richt op be­wust­wor­ding en ca­pa­ci­teits­op­bouw voor kri­tisch bur­ger­schap, via een se­rie van mi­ni­se­mi­nars (BINI­mi­ni’s) en mi­ni­mas­ter­clas­ses, me­dia­pro­duc­ties, en de pu­bli­ca­tie van de 7e Sta­te of Our De­mo­cra­cy Nieuws­brief. De ac­ti­vi­tei­ten vin­den plaats tus­sen 19 en 21 no­vem­ber. De ‘BINI­mi­ni’s’ zijn kor­te in­ter­ac­tie­ve col­le­ges die be­stemd zijn voor niet des­kun­di­gen, voor ba­sis­ken­nis en be­wust­wor­ding. Er zijn drie kern­the­ma’s: men­sen­rech­ten, fi­nan­ci­eel­eco­no­misch, en goed be­stuur. De col­le­ges be­strij­ken een breed sca­la aan on­der­wer­pen, va­ri­ë­rend van hui­se­lijk ge­weld, wis­sel­koer­sen, mijn­bouw en duur­za­me ont­wik­ke­ling, de rol van de Re­ken­ka­mer in goed be­stuur, tot vrou­wen­rech­ten en de goud­deals. De in­lei­ders zijn on­der an­de­re per­so­nen ver­bon­den aan de Re­ken­ka­mer, de Ver­e­ni­ging van Eco­no­mis­ten in Su­ri­na­me, Wo­men’s Rights Cen­tre, Gr­een He­ri­ta­ge Fund Su­ri­na­me, Pro­jek­ta, en de Su­ri­naam­se Ver­e­ni­ging van Ac­coun­tants. De mi­ni­mas­ter­clas­ses zijn één­daag­se trai­nin­gen om deel­ne­mers de ba­sis­ken­nis bij te bren­gen van en­ke­le raam­wer­ken (zo­als men­sen­rech­ten, de­mo­cra­tie, goed be­stuur) en prak­ti­sche hand­vat­ten die bij­dra­gen aan het vor­men en vorm­ge­ven van ge­fun­deer­de opi­nies. De trai­nin­gen wor­den ver­zorgd door Pro­jek­ta.

Sinds de ver­kie­zin­gen van 2015, zijn de bur­gers van Su­ri­na­me ge­con­fron­teerd met een sca­la aan vraag­stuk­ken, voor­na­me­lijk, maar niet al­leen, te wij­ten aan de fi­nan­cie­le en eco­no­mi­sche cri­sis die ons land mee­maakt. In een der­ge­lij­ke om­ge­ving vor­men het ge­brek aan trans­pa­ran­tie en de ve­le ver­an­de­rin­gen in het be­leid een voe­dings­bo­dem voor arg­waan en ver­hit de­bat. Ver­schil­len­de soor­ten van pro­test zijn ge­hou­den, met een wis­se­len­de ma­te van suc­ces in ter­men van op­komst en im­pact. Een an­de­re zorg­wek­ken­de trend is het toe­ne­men­de ge­roep om ge­weld, en pu­blie­ke­lijk af­wij­zen van de men­sen­rech­ten van be­paal­de men­sen die als cri­mi­neel wor­den ge­zien. Dis­cus­sies ver­zan­den in ge­meen­plaat­sen en be­schul­di­gin­gen, er is wei­nig ruim­te voor ge­de­gen af­we­ging en wei­nig ge­duld voor ge­ma­tig­de stem­men.

De or­ga­ni­sa­tie ge­looft dat de­bat­ten en dis­cus­sies in­boe­ten aan kwa­li­teit, on­der an­de­re om­dat bur­gers niet vol­doen­de uit­ge­rust zijn om be­leid te ana­ly­se­ren, niet vol­doen­de ach­ter­grond­in­for­ma­tie heb­ben om een af­ge­wo­gen me­ning te vor­men, en on­vol­doen­de vaar­dig­he­den om sa­men­han­gen­de ar­gu­men­ten te pre­sen­te­ren. Het Bur­ger­ini­ti­a­tief voor Par­ti­ci­pa­tie en Goed Be­stuur (BINI) is een col­lec­tief van maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­ties en in­di­vi­du­e­le bur­gers die een recht­vaar­di­ge maat­schap­pij voor­staan, waar­in de mens en men­se­lij­ke waar­dig­heid cen­traal staan, en de be­le­ving en waar­bor­ging van de rech­ten van al­le bur­gers het uit­gangs­punt is voor het han­de­len van de re­ge­ring, het be­drijfs­le­ven en de ci­vil so­ci­e­ty zelf.

Aan het bur­ger­ini­ti­a­tief neemt een groot aan­tal maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­ties en in­di­vi­du­e­le bur­gers deel, die al­len ja­ren­lan­ge ex­per­ti­se be­zit­ten op hun werk­ge­bied zo­als Pro­jek­ta,

7e Sta­te of our De­mo­cra­cy

Ver­e­ni­ging van Eco­no­mis­ten in Su­ri­na­me, Ver­e­ni­ging Su­ri­naams Be­drijfs­le­ven, Ver­e­ni­ging van In­heem­se Dorps­hoof­den in Su­ri­na­me, Tro­pen­bos In­ter­na­ti­o­nal Su­ri­na­me, Gr­een He­ri­ta­ge Fund Su­ri­na­me, Stg Pro­jek­ten Chris­te­lijk On­der­wijs Su­ri­na­me, Stg On­der­wijs EBGS, Stg Ul­ti­ma­te Pur­po­se, Wo­men’s Rights Cen­tre, Vrou­wen Par­le­ment Forum, LGBT Plat­form Su­ri­na­me, Stas In­ter­na­ti­o­nal, Glo­bal Sha­pers Pa­ra­ma­ri­bo, Uni­ver­si­teits­in­sti­tuut Kin­der­rech­ten (UK), Foun­da­ti­on for Hu­man De­vel­op­ment, So­fie Ruys­schaert (WWF Su­ri­na­me), Li­sa Best, Mo­ni­que Es­se­dFer­nan­des, An­toon Grun­berg, Fen­na Wal­hain, Hans Lim A Po, Aroen Ganga­ram Pan­day en Nan­cy del Pra­do. De the­ma­ti­sche werk­groe­pen van BINI zijn: De­mo­cra­tie, Goed Be­stuur en Rechts­staat, Mi­li­eu, Fi­nan­ci­eel­Eco­no­mi­sche en Mo­ne­tai­re Ont­wik­ke­ling, Kin­der­rech­ten, Gen­der, Rech­ten van In­heem­sen en Tri­ba­le Vol­ke­ren, Fat­soen­lijk Werk, On­der­wijs, Ge­zond­heid, Sport en Ruim­te­lij­ke Or­de­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.