Blus­sen brand Bra­bant­se ban­den­op­slag duurt nog da­gen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

NOORD-BRABant - “Een ban­den­op­slag in So­me­renHei­de (Noord-Brabant) is ge­trof­fen door een gro­te brand. De brand­weer laat het vuur ge­con­tro­leerd uit­bran­den”, meldt de po­li­tie. Dat kan nog da­gen du­ren. “Dit is pre­cies waar we bang voor wa­ren”, zegt buurt­be­wo­ner Adrie van Vliet.

Buurt­be­wo­ners lig­gen al lan­ger over­hoop met het be­drijf, dat vlak bui­ten een woon­wijk staat. Ze zijn van­we­ge de rook­ont­wik­ke­ling op­ge­roe­pen om ra­men en deu­ren ge­slo­ten te hou­den en de ven­ti­la­tie uit te zet­ten. Er werd on­der an­de­re een NL-Alert-be­richt ver­stuurd. En­ke­le buurt­be­wo­ners heb­ben hun kin­de­ren uit voor­zorg el­ders on­der­ge­bracht. Er wor­den con­ti­nu me­tin­gen uit­ge­voerd. “Tot nu toe zijn er geen ge­vaar­lij­ke stof­fen ge­me­ten”, al­dus de po­li­tie. De brand bij Van den Hoogen Re­cy­cling aan de Groe­ne­weg be­gon rond 2.30 uur. Au­to­ban­den en vracht­wa­gens op het ter­rein heb­ben vlam ge­vat wat zorgt voor enor­me vlam­men en flin­ke rook­ont­wik­ke­ling. Er zijn geen ge­won­den ge­val­len. Buurt­be­wo­ners schrok­ken wak­ker van twee har­de knal­len, ver­telt In­ca van Bus­sel. Met be­hulp van de buur­tapp werd ie­der­een ge­waar­schuwd. Adrie van Vliet ging langs de deu­ren om be­wo­ners te waar­schu­wen.

De brand­weer krijgt het he­vi­ge vuur niet ge­blust, en legt zich toe op het voor­ko­men dat de vlam­men over­slaan naar een naast­ge­le­gen ca­te­ring­be­drijf met friet­wa­gens waar gas­fles­sen staan. Er wordt een wa­ter­buf­fer rond het ter­rein aan­ge­legd zo­dat vlam­men niet kun­nen over­slaan. De vlam­men zijn tot in de ver­re om­ge­ving te zien, en de brand trekt veel pu­bliek. Veel in­wo­ners wa­ren laat op van­we­ge de druk­be­zoch­te dorpsquiz die werd ge­hou­den. Nie­mand hoeft te wor­den gee­va­cu­eerd. De wind staat gun­stig zo­dat de rook weg­trekt over de wei­lan­den.

Wel zorgt de har­de wind vol­gens Of­fi­cier van Dienst Bas van Do­ren voor zo­ge­naamd vlieg­vuur, waar­bij door de lucht vlie­gen­de von­ken er­voor kun­nen zor­gen dat de brand zich ver­spreid.

Van den Hoogen Re­cy­cling heeft pro­ble­men met de buurt van­we­ge on­der an­de­re ge­luids­over­last. Vol­gens buurt­be­wo­ner Van Vliet wor­den er bij het be­drijf ook veel meer au­to­ban­den op­ge­sla­gen dan is toe­ge­staan, en is de vei­lig­heid van de wijk in het ge­ding. “We wa­ren hier al ja­ren bang voor”, zegt hij.

De in Veld­ho­ven woon­ach­ti­ge be­drijfs­ei­ge­naar Jan van den Hoogen ver­tel­de een maand ge­le­den nog in het Ein­ho­vens Dag­blad dat bij een con­tro­le van het be­drijf was ge­con­sta­teerd dat de ruim­te waar de ban­den zijn op­ge­sla­gen brand­vei­li­ger moest wor­den ge­maakt. Het is on­dui­de­lijk of dat al is ge­beurd. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.