KLM stuur­de brief met ‘drei­gend toon­tje’ naar over­le­de­nen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

SCHIPHOL - De door het per­so­neel van KLM als ‘on­han­dig’ er­va­ren brief van de di­rec­tie is ook naar al over­le­den per­so­neels­le­den ge­stuurd. Dat meldt RTL Z dat in­za­ge had in een be­slo­ten Fa­ce­book­pa­gi­na van KLM-per­so­neel. De brief werd ge­stuurd naar een ste­war­dess die vo­ri­ge maand is over­le­den. Haar echt­ge­noot re­a­geert cy­nisch vol­gens RTL Z: “KLM is haar in ie­der ge­val nog niet ver­ge­ten.” Er ging, voor zo­ver be­kend, ook een brief naar het adres van een an­de­re over­le­den werk­ne­mer.

KLM be­treurt de fout die waar­schijn­lijk werd ver­oor­zaakt door­dat het adres­sen­be­stand nog niet was aan­ge­past. “Het ma­na­ge­ment heeft con­tact op­ge­no­men met de na­be­staan­den en ex­cu­ses aan­ge­bo­den. Het is niet net­jes. He­laas wor­den er soms fou­ten ge­maakt”, zegt een woord­voer­ster.

Tien­tal­len col­le­ga’s spre­ken op de be­slo­ten pa­gi­na, waar ruim 6000 KLM­per­so­neels­le­den toe­gang toe heb­ben, hun af­schuw uit over de ac­tie van de di­rec­tie. Brie­ven gin­gen ook naar per­so­neels­le­den die al uit dienst zijn ge­tre­den of met pen­si­oen zijn ge­gaan. In de brief wordt uit­ge­legd waar­om KLM in con­flict is met een groot deel van het ca­bi­ne­per­so­neel. “Daar­naast wordt met een drei­gend toon­tje aan­ge­ge­ven dat er ver­volgstap­pen drei­gen als de ac­ties har­der wor­den”, stelt FNV. Vol­gens vak­bond FNV gooit de KLM-di­rec­tie ex­tra olie op het vuur door het per­so­neel in de brief weg te zet­ten als een sim­pe­le kos­ten­post in plaats van ‘in­kom­sten-mo­tor’ van KLM. De lucht­vaart­maat­schap­pij en de bon­den lig­gen met el­kaar over­hoop over een be­sluit min­der ca­bi­ne­per­so­neel in te zet­ten op som­mi­ge lan­ge vluch­ten. Die in­greep werd zon­dag van kracht. De maat­re­gel is vol­gens KLM nood­za­ke­lijk om de ei­gen doel­stel­lin­gen voor ver­be­te­ring van de pro­duc­ti­vi­teit te ha­len, zo­lang de bon­den niet be­reid zijn te pra­ten over een nieu­we cao.

Af­ge­lo­pen zon­dag ver­oor­zaak­ten werk­on­der­bre­kin­gen van ste­wards en ste­war­des­sen bij de lucht­vaart­maat­schap­pij al ver­tra­gin­gen op Schiphol. FNV roept op de brief re­tour te zen­den aan ope­ra­ti­o­neel di­rec­teur Re­né de Groot.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.