Jon­ge­ren met be­per­king wor­den van het kast­je naar de muur ge­stuurd

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

UTRECHT - Hon­der­den kin­de­ren en jon­ge­ren met een be­per­king krij­gen niet de zorg en be­ge­lei­ding die ze no­dig heb­ben. Ze wor­den van het kast­je naar de muur ge­stuurd, met al­le ge­vol­gen van dien. Dat is het oor­deel van de Ver­e­ni­ging Ge­han­di­cap­ten­zorg Ne­der­land (VGN).

Voor­zit­ter Fem­ke Hal­se­ma heeft een brand­brief over de kwes­tie ge­schre­ven aan haar oud-col­le­ga’s in de Twee­de Ka­mer en sprak gis­ter­avond er­over in tv-pro­gram­ma Kas­sa.

Ze stelt dat de helft van al­le in­stel­lin­gen die zeer jon­ge kin­de­ren be­ge­lei­den (van nul tot zes jaar) er­vaart dat kin­de­ren soms on­te­recht geen toe­gang krij­gen tot de Wet lang­du­ri­ge zorg (Wlz). Daar­naast vindt 40 pro­cent van de in­stel­lin­gen dat ge­meen­ten hun zorg­plicht niet goed na­ko­men. Daar­door krij­gen kin­de­ren met ern­sti­ge be­per­kin­gen ge­re­geld geen of te wei­nig hulp.

Als jon­ge­ren acht­tien wor­den en dus of­fi­ci­eel vol­was­sen zijn, val­len ze vol­gens de ver­e­ni­ging vaak tus­sen de wal en het schip. Dat komt door­dat de Jeugd­wet dan niet meer voor hen geldt.

De vijf­tig aan­ge­slo­ten hulp­in­stel­lin­gen tel­den sa­men 560 jon­ge­ren die in de pro­ble­men kwa­men toen ze acht­tien wer­den. “Die jon­ge­ren heb­ben bij­voor­beeld geen vei­li­ge plek om te wo­nen, ze han­gen werk­loos rond en som­mi­gen glij­den af naar cri­mi­na­li­teit.” De VGN vindt dat ge­meen­ten de­ze jon­ge­ren moe­ten blij­ven hel­pen op het ge­bied van wo­nen, werk en on­der­steu­ning. (AD/ fo­to: hras­pects­ma­ga­zi­ne.co.uk)

Hon­der­den kin­de­ren en jon­ge­ren met een be­per­king krij­gen niet de zorg en be­ge­lei­ding die ze no­dig heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.