Ver­sterk­te kust kan me­ga­storm weer­staan

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

CADZAND-BAD - Een su­per­storm die nog hef­ti­ger is dan de storm die in 1953 de Wa­ters­nood­ramp ver­oor­zaak­te en die slechts eens in de 10.000 jaar voor­komt. Van­af van­daag kan de Ne­der­land­se kust een der­ge­lij­ke storm weer­staan. Dan wordt in Cadzand-Bad het laat­ste deel van het kust­ver­ster­kings­pro­gram­ma Zwak­ste Scha­kels op­ge­le­verd.

Het Mi­nis­te­rie van In­fra­struc­tuur en Mi­li­eu in­ves­teer­de de af­ge­lo­pen ja­ren 605 mil­joen eu­ro om die zwak­ke scha­kels langs de kust­lijn on­der han­den te ne­men. “De hoog­te en de breed­te van de dui­nen was on­vol­doen­de om zo’n storm zon­der weer­ga te weer­staan”, zegt dijk­graaf Toi­ne Pop­pe­laars van wa­ter­schap Schel­de­stro­men. “Ook de zee­spie­gel­stij­ging en de ver­an­de­ren­de weers­om­stan­dig­he­den zijn in de be­re­ke­nin­gen mee­ge­no­men.”

Bij ex­tre­me stor­men kan on­vol­doen­de kust­be­scher­ming tot enor­me scha­de lei­den, op­lo­pend vol­gens schat­tin­gen tot meer dan 100 mil­jard eu­ro. “Dan gaat het over scha­de aan in­fra­struc­tuur, hui­zen, win­kels, ste­den en dor­pen, dus ma­te­ri­ë­le scha­de”, ver­klaart Mi­ran­da Mens van Rijks­wa­ter­staat. “En dat is nog los van de im­ma­te­ri­ë­le scha­de. Die is im­mens in een laag land als Ne­der­land.”

Bij groot­scha­li­ge over­stro­min­gen zou een be­lang­rijk deel van de Rand­stad on­der wa­ter lo­pen. Mens: “En wat veel men­sen niet we­ten, is dat in zo’n ge­val slechts 15 pro­cent van de men­sen ge­ë­va­cu­eerd kan wor­den, het ove­ri­ge deel zit in de val.”

Bij het pro­ject zijn met­een ook maat­re­ge­len ge­no­men die de aan­trek­ke­lijk­heid van het kust­ge­bied ten goe­de ko­men. Zo is on­der het strand van Kat­wijk een par­keer­ga­ra­ge ge­bouwd, be­taald door de ge­meen­te. In Cadzand-Bad is tus­sen twee nieu­we dam­men een jacht­ha­ven ge­re­a­li­seerd. “Be­taald door over­he­den en par­ti­cu­lie­re in­stan­ties, om meer toe­ris­me te trek­ken in de­ze eco­no­misch kwets­ba­re re­gio”, zegt Mens.

(De Te­le­graaf/ fo­to: ei­gen­wij­ze­rei­zen.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.