Ro­bots pik­ken tal­lo­ze ‘vrou­we­lij­ke’ kan­toor­ba­nen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - Ro­bots pik­ken de ko­men­de ja­ren tal­lo­ze ‘vrou­we­lij­ke’ kan­toor­ba­nen in. Dat be­we­ren de op­stel­lers van de Glo­bal Gen­der Gap In­dex. Een doem­sce­na­rio voor vrou­wen met een kan­toor­baan of ad­mi­ni­stra­tief werk, maar de in­no­va­tie biedt ook nieu­we kan­sen.

Wat is er al­le­maal al niet ge­schre­ven over de ro­bo­ti­se­ring van de sa­men­le­ving?! De laat­ste duit in het zak­je doet de Glo­bal Gen­der Gap In­dex. Vol­gens de sa­men­stel­lers van het rap­port vor­men de in­tel­li­gen­te ma­chi­nes een bloed­se­ri­eu­ze be­drei­ging voor de po­si­tie van de vrouw op de ar­beids­markt.

Want, zo luidt de voor­spel­ling, ro­bots pik­ken de ko­men­de ja­ren pre­cies die ad­mi­ni­stra­tie­ve ba­nen in waar vrou­wen juist zo sterk in zijn ver­te­gen­woor­digd. Ja­ren van (moei­za­me) eman­ci­pa­tie zou­den in één klap wor­den weg­ge­vaagd. Hoog­le­raar Va­nes­sa Evers ge­looft er des­ge­vraagd geen snars van: “Wie ver­zint zo­iets?!”, luidt haar eer­ste re­ac­tie. Be­vreesd dat vrou­wen met de komst van ro­bots mas­saal hun ba­nen ver­lie­zen, is de hoog­le­raar so­ci­a­le ro­bo­ti­ca van de Uni­ver­si­teit Twen­te juist he­le­maal niet. Ja, ro­bots gaan on­ze we­reld dras­tisch ver­an­de­ren. “Maar dat door hun komst de ar­beids­markt­po­si­tie van vrou­wen ver­slech­tert, dat lijkt me stug.” Ze re­a­geert daar­mee op het on­langs uit­ge­brach­te rap­port van het World Eco­no­mic Forum (WEF). Dat schetst een doem­sce­na­rio voor de wer­ken­de vrouw. Haar po­si­tie wordt meer dan die van de wer­ken­de man on­der­mijnd door ro­bots.

Het WEF on­der­bouwt dit met twee con­sta­te­rin­gen. De eer­ste: vrou­wen heb­ben va­ker een kan­toor­baan of ad­mi­ni­stra­tie­ve baan en juist dat werk wordt over­ge­no­men door di­gi­ta­li­se­ring. De twee­de: vrou­wen zijn on­der­ver­te­gen­woor­digd in snel­groei­en­de sec­to­ren zo­als we­ten­schap, tech­no­lo­gie, en­gi­nee­ring en wis­kun­dig ge­o­ri­ën­teer­de rich­tin­gen. Slechts 6 pro­cent van de Ne­der­land­se vrou­wen is af­ge­stu­deerd in een van die sec­to­ren, te­gen 26 pro­cent van de man­nen. In­no­va­tie­hoog­le­raar Henk Vol­ber­da, die aan het rap­port heeft mee­ge­werkt, spreekt zelfs van een moe­ras op de werk­vloer: “Dit kan de in het af­ge­lo­pen de­cen­ni­um ge­boek­te winst op het ter­rein van gen­der­ge­lijk­heid te­niet­doen.”

Bij Evers roept de uit­komst voor­al ver­ba­zing op. “Zo­als het World Eco­no­mic Forum het stelt, lijkt het als­of het leeu­wen­deel van de wer­ken­de vrou­wen lijd­zaam af­wacht tot de ro­bot hun kan­toor­baan over­neemt.” Sa­men met haar team van pro­mo­ven­di bouwt de hoog­le­raar als een van de wei­ni­ge vrou­wen in Ne­der­land hard aan ro­bots die so­ci­aal vaar­dig zijn. Dat wil zeg­gen: die zich aan­pas­sen aan men­sen en de so­ci­a­le si­tu­a­tie waar­in ze moe­ten wer­ken.

Bij ro­bots den­ken we mis­schien voor­al aan ma­chi­nes die zwaar fy­siek werk van ons kun­nen over­ne­men, maar vol­gens hoog­le­raar Evers zijn er straks over­al so­ci­a­le ro­bots die met ons sa­men­wer­ken. In zie­ken­hui­zen waar ze bed­den ver­scho­nen, of thuis waar ze kwets­ba­re ou­de­ren hel­pen het huis bij te hou­den. Maar ook in au­to’s die com­mu­ni­ce­ren met voet­gan­gers en fiet­sers, of die sa­men­wer­ken met men­sen op de werk­vloer.

Evers ziet dat niet als be­drei­ging, maar als hulp­mid­del voor vrou­wen (en man­nen).

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.