Jon­ge­ren geen idee wat te stem­men

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Veel jon­ge­ren vin­den het Ne­der­land­se par­tij­en­stel­sel, met z’n ver­stik­ken­de frac­tie­dis­ci­pli­ne, ach­ter­haald.

Dat wordt nog wat in maart. Ilo­na El­zin­ga (32), klant­ma­na­ger uit Alk­maar, vinkt het par­tij­lijst­je af: “De VVD is sinds ja­ren aan de macht en wil in­eens van al­les ver­an­de­ren op de the­ma’s in­te­gra­tie en im­mi­gra­tie: lek­ker ge­loof­waar­dig. Op chris­te­lij­ke par­tij­en stem ik niet. De PVV: kan écht niet. GroenLinks met de po­pu­lis­ti­sche Jes­se Kla­ver: nee, be­dankt. D66 dat tel­kens z’n kroon­ju­we­len ver­loo­chent? Ook niet. En de PvdA heeft geen prin­ci­pes meer. Nou, dan houdt het wel op.” El­zin­ga heeft niet als eni­ge geen idee op wel­ke par­tij te stem­men bij de lan­de­lij­ke ver­kie­zin­gen vol­gend voor­jaar. Hed­vi­ka Dek­kers (22) heeft een stem­wij­zer in­ge­vuld: “SP kwam op één, de Die­ren op twee en de PVV op drie.” Hed­vi­ka, die Cul­tu­reel Erf­goed stu­deert in Am­ster­dam, heeft een Ts­je­chi­sche moe­der en een va­der die SP stemt, maar Roe­mer te zwak vindt. Over Poe­tin, de is­lam, en the­ma’s als im­mi­gra­tie en in­te­gra­tie heeft ze stand­pun­ten die nog­al af­wij­ken van die van de mees­te van haar stu­die­ge­no­ten. Die stem­men vaak links. Met hen praat ze niet of nau­we­lijks over po­li­tiek. “Uit angst dat men­sen mij ‘rechts’ vin­den. Als ik PVV zou stem­men, zou ik het er­ger vin­den om het te zeg­gen, dan om het te doen. Maar eer­lijk: ik weet het niet.”

Po­li­ti­co­loog en au­teur Ar­nout Maat (24) her­kent die twij­fel bij zijn ge­ne­ra­tie­ge­no­ten. “Het hui­di­ge par­tij­stel­sel past he­le­maal niet bij men­sen van mijn leef­tijd”, zegt Maat in een Am­ster­dams ca­fé. “Die bin­den zich lie­ver niet aan een club.” Van Maats hand ver­scheen re­cent een in­te­res­sant boek: De Par­ti­cra­tie. Daar­in he­kelt hij de ‘ver­strek­ken­de’ macht van de po­li­tie­ke par­tij­en. Die heb­ben vol­gens hem het con­tact met de kie­zer ver­lo­ren.

Hij merk­te dit zelf toen hij ac­tief was in het be­stuur van de Jon­ge De­mo­cra­ten (D66). “Ik pu­bli­ceer­de op per­soon­lij­ke ti­tel een opi­nie­stuk waar­in ik D66 aan­moe­dig­de po­pu­lis­ti­scher te wor­den.” Nou, dat heeft hij ge­we­ten. Maat voeg­de zich een tijd­je naar de par­tij­mo­res. Hij schreef voor D66 stuk­ken. Over Eu­ro­pe­se in­te­gra­tie. Hij zag hoe par­tij­lei­der Alexan­der Pechtold voor­al be­zig was zich te po­si­ti­o­ne­ren ten op­zich­te van Wil­ders in plaats van met prin­ci­pes.

“Hun af­wij­zen­de hou­ding je­gens het Oe­kra­ï­ne­re­fe­ren­dum was de be­lang­rijk­ste re­den. Maar het meest weer­zin­wek­kend vond ik de no­tu­len van de frac­tie­ver­ga­de­rin­gen. Daar­in kun je we­ke­lijks te­rug­le­zen hoe Pechtold al­tijd zijn zin krijgt.”

Maat re­kent voor: “In to­taal zijn 285.000 Ne­der­lan­ders lid van een par­tij. Van hen is 10 pro­cent ac­tief. Uit die 28.500 men­sen na­tuur­lijk voor­al uit de gro­te par­tij­en wor­den on­ze po­li­ti­ci en be­stuur­ders ge­se­lec­teerd. En dit sys­teem houdt zich­zelf in stand.”

Die ana­ly­se is niet nieuw, dat weet hij ook wel. “Maar de kri­tiek wordt wel steeds ur­gen­ter. CDA, VVD en PvdA be­de­len in­mid­dels om meer sub­si­die, om­dat hun le­den weg­lo­pen.” Maat pleit voor veel los­se­re par­tij­ver­ban­den en voor een di­rec­te­re band tus­sen kie­zer en bur­ger. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.