Straf­schop­pen hel­pen Re­al So­cie­dad aan knap­pe over­win­ning

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Re­al So­cie­dad heeft At­lé­ti­co Ma­drid een pijn­lij­ke ne­der­laag aan­ge­smeerd. De Bas­ken speel­den een ster­ke wed­strijd te­gen de Ma­dri­le­nen, die be­hou­dens een bal op de paal van Ké­vin Ga­mei­ro maar wei­nig uit­ge­speel­de kan­sen wis­ten te cree­ren. Via twee straf­schop­pen hield de thuis­ploeg de drie pun­ten in het ei­gen Esta­dio Anoe­ta (2-0).

De eer­ste helft was het aan­zien meer dan waard in San Se­bas­tián. De bei­de ploe­gen leg­den een hoog tem­po aan de dag en dat re­sul­teer­de in kan­sen voor bei­de doe­len. Zo zag Xa­bi Prie­to na­mens de thuis­ploeg zijn mis­luk­te cross­pass maar net weg­ge­tikt wor­den door Jan Oblak, die ook een ant­woord had op een knap schot van Car­los Ve­la. Na der­tig mi­nu­ten spe­len kreeg Ga­mei­ro de groot­ste kans van de eer­ste helft; de Fran­se spits van At­lé­ti­co ont­deed zich knap van en­ke­le ver­de­di­gers, maar zag zijn in­zet uit­een­spat­ten op de paal. Om­dat Oblak even la­ter weer ge­wel­dig red­de op een po­ging van Ve­la, gin­gen de teams rus­ten met een 0-0 tus­sen­stand, In de twee­de helft was de eer­ste gro­te kans voor Yan­nick Fer­rei­ra Car­ras­co, maar de Belg kon de fraaie coun­ter van At­lé­ti­co niet be­lo­nen met de 1-0.

De mis­ser van de vleu­gel­spits bleek een du­re te zijn, want en­ke­le mi­nu­ten la­ter was het So­cie­dad die de voor­sprong greep. Ga­bi werk­te in het straf­schop­ge­bied Yu­ri Ber­chi­che naar be­ne­den en de toe­ge­ken­de pe­nal­ty werd be­nut door Ve­la. Die­zelf­de Ve­la werd een kwar­tier voor tijd on­der­uit ge­haald, waar­na er we­der­om een straf­schop volg­de. Wil­li­am Jo­sé bleef rus­tig en maak­te er 2-0 van. De be­zoe­kers dron­gen in het laat­ste kwar­tier wel aan, maar men wa­ren niet bij mach­te de span­ning te­rug te bren­gen. An­toi­ne Griez­mann en Car­ras­co kre­gen nog wel twee mo­ge­lijk­he­den, maar Geró­ni­mo Rul­li red­de be­kwaam. (VZ)

Saul van At­lé­ti­co Ma­drid doet al­les om de schot te blok­ke­ren. (Fo­to:VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.