‘In­de­pen­den­ce’ In­ter­land Boks­toer­nooi

Times of Suriname - - SPORT -

BOK­SEN - De Su­ri­naam­se Boks­bond (SBB) or­ga­ni­seert op 26 no­vem­ber 2016 een ‘In­de­pen­den­ce’ In­ter­land Boks­toer­nooi tus­sen Su­ri­na­me en Gu­y­a­na. Dit in­ter­land toer­nooi is voor het laatst on­ge­veer 40 ja­ren te­rug ge­or­ga­ni­seerd.

Er zal ge­bokst wor­den con­form de AIBA (We­reld­boks­bond) re­gle­men­ten in de klas­sen A, B en be­gin­ne­lin­gen. Een boks­wed­strijd kan maxi­maal be­staan uit drie ron­den van elk drie mi­nu­ten of vier ron­den van elk twee mi­nu­ten. De bok­sers wor­den in­ge­deeld op ba­sis van ver­schil­len­de leef­tijd­klas­sen (mi­ni­maal 12 jaar tot een maxi­mum van 39 jaar) en ge­wicht.

De bok­sers ver­te­gen­woor­di­gen de vol­gen­de scho­len: Spa­ri­ma­ka, Co­lo­ra­do gym, Al­bi­na boks­school, Ever­rea­dy en Na­ti­o­naal le­ger. Aan dit toer­nooi zul­len er vijf­tien Su­ri­naam­se bok­sers deel­ne­men en ne­gen Gu­y­a­ne­zen. De vijf­tien Su­ri­naam­se bok­sers heb­ben ne­gen Gu­y­a­ne­se te­gen­stan­ders en voor de ove­ri­ge zes bok­sers wordt het een Su­ri­naams aan­ge­le­gen­heid. Het toer­nooi be­staat uit twaalf boks­wed­strij­den die van­af 19.00 uur zul­len aan­van­gen. De toe­gang is ge­hou­den op een vrij­wil­li­ge bij­dra­ge, die aan­ge­wend zal wor­den ter ver­ster­king van de kas van de boks­bond. De boks­bond is met een nieuw be­stuur on­der lei­ding van Re­mie Bur­ke ge­ko­zen in fe­bru­a­ri 2016 en is uit een win­ter­slaap ont­waakt.

Met als oog­punt de Olym­pi­sche Spe­len in Tokyo van 2020 heeft de boks­bond ge­tracht de ach­ter­stand op vol­le toe­ren in te lo­pen door een kracht­me­ting te la­ten plaats­vin­den tus­sen de Su­ri­naam­se en Gu­y­a­ne­se bok­sers. Dit toer­nooi is de eer­ste stap naar di­ver­se gro­te­re toer­nooi­en, waar­on­der de Olym­pi­sche Spe­len. Het stre­ven van de boks­bond is om ten­min­ste 1 vech­ter te la­ten af­vaar­di­gen naar de Olym­pi­sche Spe­len in 2020. Het sla­gen van dit toer­nooi kan me­de plaats­vin­den door de aan­we­zig­heid van Su­ri­naam­se sup­por­ters en kan gaan re­sul­te­ren in mo­ti­va­tie voor on­ze Su­ri­naam­se bok­sers. Om dit toer­nooi in de toe­komst suc­ces­vol te la­ten zijn, heeft de boks­bond de Su­ri­naam­se be­vol­king no­dig voor de on­der­steu­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.