Sa­van­ne Ral­ly ge­slaagd

Times of Suriname - - SPORT -

RAL­LY - Aan de 40ste edi­tie van de Sa­van­ne Ral­ly is gis­ter­mid­dag een ein­de ge­ko­men. De uit­zet­ters AW en Ol­ly Brak­ke ke­ken te­rug naar een ge­slaag­de ral­ly, die vrij­dag van start was ge­gaan. De uit­slag van de groot­ste ral­ly van de Su­ri­naam­se Au­to Ral­ly Klub zal dins­dag zijn bij Fer­nan­des Au­to­han­del aan de Kei­zer­straat.

Ol­ly Brak­ke zegt dat hij geen klach­ten heeft ge­hoord en geeft hier­door aan dat het een ge­slaag­de ral­ly is ge­weest. De uit­zet­ter zegt ver­der dat de sa­van­ne over het al­ge­meen droog was. Vol­gens hem heeft het wel za­ter­dag­avond ge­re­gend, maar niet zo erg dat de sa­van­ne blank was ko­men te staan. “De re­gen heeft de stof wel iets min­der ge­maakt en niet dat wij rit­ten moesten af­las­sen”, zegt hij. De uit­zet­ter geeft ver­der aan dat de ral­ly is ge­re­den in ge­bie­den die al ge­daan zijn. De uit­zet­ters heb­ben be­wust niet ge­ko­zen voor nieu­we ge­bie­den. Brak­ke zegt dat de over­nach­ting op Ma­ri­na­lex was. Over de uit­slag kan Brak­ke nog niets zeg­gen. Hij geeft aan dat de tel­com­mis­sie ook nog niet zo ver was om een tus­sen­uit­slag be­kend te ma­ken. Hier­door zijn de deel­ne­mers nog meer en­thou­si­ast om te we­ten wie meer fou­ten heeft ge­maakt. Da­ve Boe­ti­us en Ro­bert Hahn zijn de ral­ly be­gon­nen als de eer­ste equi­pe. Hahn zegt dat het wel een druk op je is, want ie­der­een kijkt op naar je. Maar aan de an­de­re kant zegt Hahn dat het wel een voor­deel is. “Zo krijg je geen deel­ne­mers voor jou die op de weg ke­ren. De rou­te is van jou”, zegt hij. Hahn geeft aan dat hij geen gro­te fou­ten heeft ge­maakt, maar ziet zich­zelf niet als win­naar van de ral­ly. “Ik ver­wacht in de top drie te ein­di­gen”, zegt hij als laat­ste.

Een equi­pe meldt zich aan bij de laat­ste VTC.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.