Wis­se treft Eck­hart tij­dens gro­te En­fu­si­on 43

Times of Suriname - - SPORT -

THAIBOKS - We­reld­kam­pi­oen en IRO-belt hou­der Do­no­van Wis­se zal het op 20 no­vem­ber 2016 tij­dens de gro­te En­fu­si­on 43 in Mart­i­niPla­za Gro­nin­gen, Ne­der­land op­ne­men te­gen de In­do­ne­si­sche Ser­gio Eck­hart. De Su­ri­na­mer maakt hier­mee zijn in­tre­de in de A-klas­se.

Wis­se wist op za­ter­dag 22 ok­to­ber 2016 tij­dens ‘Figh­ters Glo­ry’ in Drach­ten, Ne­der­lands - Eu­ro­pees kam­pi­oen Ro­bin Ci­ric door mid­del van knock-out in de der­de ron­de te ver­slaan. Na pak­weg vier we­ken wordt het dus we­der­om hard knok­ken voor Wis­se in de­ze 82kg A-klas­se wed­strijd van drie ron­des van drie mi­nu­ten.

“Het is voor mij een eer om in een ga­la van En­fu­si­on te mo­gen vech­ten. In Ne­der­land is En­fu­si­on groot en is het een or­ga­ni­sa­tie waar­te­gen men naar op­kijkt. Het is na­me­lijk ook een eve­ne­ment waar veel op­ko­men­de jon­ge vech­ters de kans krij­gen om uit te ko­men”, al­dus Wis­se. Hij zei ver­der zijn te­gen­stan­der slechts van beel­den te ken­nen en dat dit ge­vecht geen ti­tel zal op­le­ve­ren. Of dit ge­vecht niet te snel is ge­pland voor Wis­se gaf de kick­bok­ser als ant­woord; “Nee ze­ker niet. Ik vind het juist leuk om el­ke maand te vech­ten, om­dat ik dan ge­woon veel er­va­ring kan op­doen en ik houd er ge­woon van. Mijn doel is om de bes­te te wor­den in mijn ge­wichts­klas­se”, zei Wis­se. Vol­gens Wis­se is de gro­te man hier­ach­ter we­der­om Etien The­za­lus van Kil­la’s Car­dio Boxing.

“Mijn voor­be­rei­din­gen zijn heel goed. Ik train strak on­der lei­ding van mijn coach Jer­vin Wat­son, ook bij Bro­thers Gym, Sim­son Gym NL. Ik geef tij­dens mijn trai­nin­gen en wed­strij­den al­les wat ik heb”, al­dus Do­no­van. In de­cem­ber 2016 zal Wis­se in Su­ri­na­me een kra­ker af­wer­ken te­gen Jos­hua Kar­sters, ter­wijl Ry­an Wis­se, in­dien her­steld van zijn bles­su­re, het zal op­ne­men te­gen An­war ‘The Exor­cist’ Kar­sters.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.