IMT over­klast Trans­vaal

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In­ter Moen­go Tapoe (IMT), de hui­di­ge kam­pi­oen van Su­ri­na­me, heeft za­ter­dag­mid­dag Trans­vaal, de hui­di­ge se­mikam­pi­oen, over­klast in de eer­ste speel­ron­de van de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. De Moeng­o­ne­zen wa­ren op al­le fron­ten be­ter dan de be­zoe­kers en wis­ten voor ei­gen pu­bliek, in het Ron­ny Bruns­wijksta­di­on, met 3-0 te win­nen.

De wed­strijd be­gon op een hoog tem­po, waar­bij Trans­vaal pro­beer­de IMT on­der druk te zet­ten op zijn speel­helft. Dit kwam de be­zoe­kers duur te staan, om­dat in de ne­gen­de mi­nuut IMT op een 1-0 voor­sprong kwam via een snel­le coun­ter. Ives Vlij­ter werd weg­ge­stuurd van­af de lin­ker­kant. Hij pas­seer­de zijn ver­de­di­ger en ver­schalk­te de doel­man met zijn in­zet. Even la­ter kreeg Ro­meo Kas­tiel van IMT een droom­kans om zijn team op een 2-0 voor­sprong te bren­gen, maar oog in oog met de doel­man schoot hij naast. Trans­vaal had het moei­lijk om in het spel te ko­men, om­dat IMT met zijn fy­siek spel het mid­den­veld do­mi­neer­de. In de twee­de helft pro­beer­de Trans­vaal het met de lan­ge bal­len, maar ook dit spel­sys­teem luk­te niet. Het com­bi­na­tie­spel van de twee Trans­vaal aan­val­lers, So­ren­cio Ju­li­aans en Al­es­san­dro Fer­rei­ra, kwam ook niet van pas. IMT zou het mid­den­veld do­mi­ne­ren, maar ver­zuim­de de wed­strijd al vroeg op slot te doen. Hal­ver­we­ge de twee­de helft werd aan­val­ler Ste­fa­no Rijs­sel bin­nen­ge­bracht bij IMT door trai­ner An­dy At­mo­di­med­jo. Hij speel­de een be­lang­rij­ke rol in dit du­el. In de 61ste mi­nuut kreeg Trans­vaal een ge­vaar­lij­ke vrije trap. De­ze werd ge­mak­ke­lijk weg ver­de­digd door de Moeng­o­ne­zen, maar het le­der be­land­de bij Rijs­sel, die te snel was voor zijn te­gen­stan­ders. Hij kwam al­leen te staan voor de doel­man van Trans­vaal, maar leg­de de bal keu­rig voor Gal­gy­to Ta­lea, die ge­mak­ke­lijk bin­nen kon schie­ten: 2-0. Bij de der­de tref­fer, die in de 68ste mi­nuut ge­maakt werd, was Rijs­sel ook de aan­ge­ver. Ser­gi­no Edu­ard com­bi­neer­de met Rijs­sel en wist de 3-0 te ma­ken voor IMT. Hier­na was de strijd al ge­stre­den en de hui­di­ge kam­pi­oen wist over­tui­gend zijn eer­ste wed­strijd van de com­pe­ti­tie te win­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.