Kar­ee­na Kap­oor ziet geen ver­an­de­ring

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Kar­ee­na Kap­oor Khan is ge­trouwd met Saif Ali Khan en ver­wacht hun eer­ste kind in de­cem­ber van dit jaar. Maar, heeft dit al­les een ver­an­de­ring in haar le­ven ge­bracht? Wel, Nee. De ac­tri­ce, die met zwan­ger­schaps­ver­lof is, sprak in een in­ter­view over haar bij­dra­ge aan de Bol­ly­wood film­in­du­strie, haar am­bi­ties, in­tu­ï­ties en nog veel meer. Op de vraag als de zwan­ger­schap haar le­ven ver­an­derd heeft zegt ze, “Ik voel me heel nor­maal. Ster­ker nog, de men­sen om me heen zijn ver­an­derd. Moe­der­schap is de nor­maal­ste zaak voor el­ke vrouw. Ik be­grijp het niet waar­om men­sen dit tot een dis­cus­sie­punt ma­ken. Ie­der­een vraagt mij hoe ik mij er­op voor­be­reid. Het enig ding wat ik doe, is dat ik geen ad­vie­zen van an­de­ren neem, want ie­der­een heeft zijn stand­pun­ten over het moe­der­schap. Ik doe al­tijd mijn ei­gen din­gen. Ik wil niet be­ïn­vloed wor­den door het voor­oor­de­len van an­de­ren.” Toen Be­bo be­slo­ten had om in 2012 te trou­wen, werd ze door som­mi­gen af­ge­ra­den. Men was bang dat het haar car­ri­è­re kon be­ïn­vloe­den. Ze ver­wacht een ba­by en haar vol­gen­de film Vee­re Di Wed­ding werd on­langs aan­ge­kon­digd. “Saif (Ali Khan) en ik zijn al bij­na een de­cen­ni­um sa­men, dus dit is een na­tuur­lij­ke pro­gres­sie in ons le­ven. Ja­ren ge­le­den, toen ik met hem sa­men­woon­de, werd ik er­op ge­we­zen om het niet te doen. Niets heeft mij ooit ge­stopt om te wer­ken. Ik weet hoe ik mijn pro­fes­si­o­ne­le en per­soon­lij­ke le­ven in even­wicht moet hou­den. Zelfs Saif is ab­so­luut re­laxed. Hij vol­tooi­de de film­op­na­mes van Ran­goon en Ka­la Kaan­ti.”(in­di­a­ti­mes.com/ fo­to’s: bp.blogs­pot.

com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.