Ka­ty Per­ry: ‘Hil­la­ry wint ver­kie­zing’

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ka­ty Per­ry heeft weer op­ge­tre­den voor pre­si­dents­kan­di­da­te Hil­la­ry Clin­ton. Vol­gens de zan­ge­res be­staat er geen twij­fel dat Clin­ton de ver­kie­zin­gen van ko­men­de dins­dag wint. Per­ry was een van de ve­le pro­mi­nen­ten die za­ter­dag een bij­dra­ge le­ver­den aan de cam­pag­ne die de De­mo­cra­ti­sche kan­di­daat voer­de in Phi­l­a­delp­hia. Vol­gens Ka­ty Per­ry wordt Clin­ton de vol­gen­de pre­si­dent van Ame­ri­ka. Ze had daar­om al­vast maar de tekst ‘I am with ma­da­me pre­si­dent’ op de blau­we ca­pe die ze droeg la­ten zet­ten. De zan­ge­res re­ken­de ook met­een af met cri­ti­ci die vin­den dat ze zich al­leen maar moet be­zig­hou­den met haar zang­car­ri­è­re. “Ik ge­bruik toch ook mijn stem”, zei Per­ry. Om er daar­na aan toe te voe­gen dat ze haar stem juist goed ge­bruikt door op Clin­ton te stem­men. Het was al­weer de der­de keer dat Per­ry zich liet zien bij de cam­pag­ne van Clin­ton. Een jaar ge­le­den stond ze in Io­wa op het po­di­um voor de pre­si­dents­kan­di­da­te en ook op de con­ven­tie waar Clin­ton ui­t­ein­de­lijk voor­ge­dra­gen werd door haar par­tij om mee te doen aan de ver­kie­zin­gen zong Per­ry. Ze hield toen ook nog een toe­spraak. Tus­sen Clin­ton en de zan­ge­res is het koek en ei. Per­ry liet nog voor­dat Clin­ton be­sloot mee te doen aan de ver­kie­zin­gen we­ten de De­mo­cra­te een zeer ge­schik­te pre­si­dents­kan­di­daat te vin­den. “Ik wil zelfs wel een lied­je voor haar schrij­ven”, liet Per­ry zich in 2014 ont­val­len. Clin­ton mag dan ook Roar ge­brui­ken als mu­ziek bij een tv-spot­je dat nu loopt in de sta­ten waar Clin­ton nog flink aan de bak moet om stem­men te win­nen. Per­ry nam het num­mer, dat ze ove­ri­gens niet zelf schreef, al in 2013 op.

(Bron:De te­le­graaf/Fo­to: hil­la­ry­spee­ches.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.