Aan­tal Noord-Ko­re­a­nen dat vlucht naar Zuid-Ko­rea sterk ge­groeid

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ZUID-KO­REA - Het aan­tal Noord-Ko­re­a­nen dat ge­vlucht is naar Zuid-Ko­rea be­reikt naar ver­wach­ting de­ze maand de 30.000. Het aan­tal men­sen dat dit jaar over­liep is met 21 pro­cent ge­groeid ten op­zich­te van 2015.

De re­ge­ring in Se­oul neemt daar­om maat­re­ge­len om de nieuw­ko­mers te hel­pen met in­te­gre­ren, meldt het ZuidKo­re­aan­se staats­pers­bu­reau Yon­hap. Het Zuid-Ko­re­aan­se mi­nis­te­rie van Her­e­ni­ging maak­te gis­te­ren be­kend dat eind ok­to­ber 29.948 voor­ma­li­ge Noord-Ko­re­a­nen in het zui­den woon­den. Een func­ti­o­na­ris zei te ver­wach­ten dat de grens van 30.000 hal­ver­we­ge no­vem­ber wordt be­reikt. Dit jaar wis­ten al 1.154 Noord-Ko­re­a­nen te ont­snap­pen aan het re­gime.

In 2011 sta­ken 2.706 Noor­dKo­re­a­nen de grens met het zui­den over. Het aan­tal daal­de het jaar daar­na naar 1.502, bleef vrij­wel ge­lijk in 2013 (1.514) en daal­de op­nieuw naar 1.397 en 1.276 in de twee op­een­vol­gen­de ja­ren. Se­oul is van plan de ge­le­gen­heid aan te grij­pen om een nieuw in­te­gra­tie­pro­ject te lan­ce­ren. De vluch­te­lin­gen krij­gen dan bij­voor­beeld meer hulp bij het vin­den van werk.

Vol­gens Yon­hap ont­vluch­ten steeds meer Noord-Ko­re­a­nen hun land om­dat dic­ta­tor Kim Jong-un steeds ex­tre­me­re me­tho­den, zo­als pu­blie­ke exe­cu­ties, ge­bruikt om zijn volk in het ga­reel te hou­den. Voor 2001 was hon­ger voor twee­der­de van de ge­vluch­te Noord-Ko­re­a­nen de hoofd­re­den om over te lo­pen.

Tus­sen 2002 en 2005 nam dit mo­tief om te vluch­ten al af (58 pro­cent). Van 2014 tot nu is hon­ger in nog maar 12 pro­cent van de ge­val­len de be­lang­rijk­ste re­den om op de vlucht te slaan. De vluch­te­lin­gen noe­men nu voor­al het ge­brek aan vrij­heid en po­li­tie­ke on­te­vre­den­heid (88 pro­cent) als re­den voor de over­steek. Tus­sen 2002 en 2005 (42 pro­cent) en voor 2001 (33 pro­cent) was dit voor de Noord-Ko­re­a­nen een min­der be­lang­rij­ke re­den om te vluch­ten.

Straat­ven­ter in Noord-Ko­rea. Voor 2001 was hon­ger voor twee­der­de van de ge­vluch­te Noor d-Ko­re­a­nen de hoofd­re­den om over te lo­pen. (1080plus­si­mul­cas­ting­vi­deo­chat­play­er.web­si­te)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.