Brit­se op­po­si­tie geeft niet zon­der meer steun aan Brexit-plan­nen re­ge­ring

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE - De Brit­se op­po­si­tie­par­tij La­bour geeft de re­ge­ring niet de vrije hand bij on­der­han­de­lin­gen over een Brits ver­trek uit de EU. Par­tij­lei­der Je­re­my Cor­byn zei te­gen de Sun­day Mir­ror dat hij on­der meer de ga­ran­tie wil dat be­drij­ven toe­gang hou­den tot de Eu­ro­pe­se in­ter­ne markt. De op­po­si­tie­lei­der heeft nog meer wen­sen: zo wil hij ook ga­ran­ties op het ge­bied van on­der meer werk­ne­mers­rech­ten en mi­li­eu­be­scher­ming. Blij­ven de ge­wens­te ga­ran­ties uit, dan zal La­bour pro­be­ren de start van de Brexiton­der­han­de­lin­gen met de EU te blok­ke­ren, zo zegt hij in een in­ter­view met de krant. Ook zal hij pre­mier The­re­sa May dan dwin­gen nieu­we ver­kie­zin­gen uit te schrij­ven in het voor­jaar.

De op­stel­ling van Cor­byn is een nieu­we te­gen­val­ler voor pre­mier May. Het Brit­se ge­rechts­hof High Court oor­deel­de don­der­dag dat de re­ge­ring niet zelf kan be­slui­ten de on­der­han­de­lin­gen met Brus­sel te star­ten. Daar is toe­stem­ming van het par­le­ment voor no­dig. “We le­ven nu een­maal in een de­mo­cra­tie hier. De re­ge­ring heeft nu een­maal re­ke­ning te hou­den met het par­le­ment.” May riep het par­le­ment gis­te­ren in een ver­kla­ring op niet dwars te lig­gen en de uit­komst van het re­fe­ren­dum te ac­cep­te­ren. De pre­mier wees er­op dat par­le­men­ta­ri­ërs zelf heb­ben in­ge­stemd met de volks­raad­ple­ging. “Het re­sul­taat was dui­de­lijk”, stel­de ze. De Brit­se re­ge­ring voelt er niets voor om een ge­de­tail­leer­de on­der­han­de­lings­stra­te­gie voor te leg­gen aan het par­le­ment. Dat zou de ei­gen on­der­han­de­laars op ach­ter­stand zet­ten als ze straks om de ta­fel zit­ten met hun Eu­ro­pe­se col­le­ga’s. May zei vrij­dag al te­gen an­de­re EUlei­ders te ver­wach­ten dat de uit­spraak van de High Court in ho­ger be­roep on­ge­daan wordt ge­maakt. Ze is nog steeds van plan voor het ein­de van maart te be­gin­nen met de on­der­han­de­lin­gen over het Brit­se ver­trek uit de EU.

(de Volks­krant)

Par­tij­lei­der Je­re­my Cor­byn van de Brit­se op­po­si­tie­par­tij La­bour.( New Sta­tes­man)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.