Ont­voer­der VS be­kent ze­ker ze­ven moor­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

(NU.nl) VS - Een Ame­ri­kaan die een 30-ja­ri­ge vrouw twee maan­den lang in een con­tai­ner op zijn erf zou heb­ben vast­ge­hou­den, wordt nu ook ver­dacht van ze­ven moor­den. De man gaf vol­gens Ame­ri­kaan­se me­dia toe dat meer­de­re li­cha­men zijn be­gra­ven rond zijn boer­de­rij bij Woo­druff (South Caro­li­na).

De po­li­tie ar­res­teer­de de 45-ja­ri­ge ver­dach­te Todd Kohl­hepp na­dat de vrouw was ge­red uit een con­tai­ner op zijn ter­rein. Het vast­ge­ke­ten­de slacht­of­fer zou daar twee maan­den lang met een ket­ting om haar nek heb­ben vast­ge­ze­ten. De po­li­tie ver­moedt in­mid­dels dat Kohl­hepp on­der meer ver­ant­woor­de­lijk is voor een moord­par­tij in Che­snee. Daar open­de ie­mand in 2003 het vuur in een mo­tor­zaak. Vier men­sen kwa­men om het le­ven.

De be­vrij­de vrouw wees hem bo­ven­dien aan als moor­de­naar van haar vriend, die door Kohl­hepp zou zijn dood­ge­scho­ten. Vol­gens heeft hij de po­li­tie ook la­ten zien waar twee an­de­re li­cha­men zijn be­gra­ven op zijn ter­rein. De stof­fe­lij­ke res­ten zijn nog niet ge­bor­gen.

Vol­gens pers­bu­reau AP wa­ren dat niet de eer­ste slacht­of­fers van Kohl­hepp. Op 15-ja­ri­ge leef­tijd werd hij al tot en­ke­le ja­ren cel­straf ver­oor­deeld we­gens sek­su­eel mis­bruik van een 14-ja­rig meis­je. On­danks zijn cri­mi­ne­le ver­le­den slaag­de Kohl­hepp er­in een zeer suc­ces­vol ma­ke­laars­kan­toor op te bou­wen. Hij be­haal­de zijn vlieg­bre­vet en kocht een enorm land­goed van 40 hec­ta­res.

De ont­voer­de vrouw zou daar twee maan­den ge­le­den ko­men schoon­ma­ken. Ze had haar vriend uit voor­zorg mee­ge­no­men. Die werd voor haar ogen dood­ge­scho­ten. Zij werd op­ge­slo­ten. Of de vrouw ook slacht­of­fer is van sek­su­eel ge­weld is on­be­kend.

(de Volks­krant)

De 45-ja­ri­ge ver­dach­te Todd Kohl­hepp. (WYFF.com)

CNN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.